Dz.U.UE.L.2019.13.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 stycznia 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/65
z dnia 14 stycznia 2019 r.
zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do statusu oficjalnie wolnego od gruźlicy i statusu oficjalnie wolnego od brucelozy oraz załącznik II do decyzji 93/52/EWG w odniesieniu do przyznania niektórym regionom Hiszpanii statusu oficjalnie wolnych od brucelozy (B. melitensis)

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 39)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 16 stycznia 2019 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną 1 , w szczególności akapit czwarty załącznika A.I oraz akapit siódmy załącznika A.II do tej dyrektywy,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/68/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy owcami i kozami 2 , w szczególności rozdział 1 sekcja II załącznika A do tej dyrektywy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 64/432/EWG ma zastosowanie do handlu bydłem w Unii. Określono w niej warunki, zgodnie z którymi państwo członkowskie może być uznane za oficjalnie wolne od gruźlicy lub oficjalnie wolne od brucelozy w odniesieniu do stad bydła.

(2) Art. 1 decyzji Komisji 2003/467/WE 3  stanowi, że regiony państw członkowskich wymienione w rozdziale 2 załącznika I do tejże decyzji uznaje się za oficjalnie wolne od gruźlicy w odniesieniu do stad bydła.

(3) Hiszpania przedłożyła Komisji dokumentację wykazującą, że prowincja Pontevedra we wspólnocie autonomicznej Galicji spełnia warunki określone w dyrektywie 64/432/EWG umożliwiające uznanie jej za obszar oficjalnie wolny od gruźlicy w odniesieniu do stad bydła.

(4) Jak wynika z oceny dokumentacji przedłożonej przez Hiszpanię, prowincję Pontevedra we wspólnocie autonomicznej Galicji należy uznać za oficjalnie wolną od gruźlicy w odniesieniu do stad bydła.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do decyzji 2003/467/WE.

(6) Art. 2 decyzji 2003/467/WE stanowi, że regiony państw członkowskich wymienione w rozdziale 2 załącznika II do tejże decyzji uznaje się za oficjalnie wolne od brucelozy w odniesieniu do stad bydła.

(7) Hiszpania przedłożyła Komisji dokumentację wykazującą, że Wspólnoty Autonomiczne Madrytu i Walencji oraz prowincje Almeria, Granada i Jaen we wspólnocie autonomicznej Andaluzji spełniają warunki określone w dyrektywie 64/432/EWG umożliwiające uznanie tych obszarów za oficjalnie wolne od brucelozy w odniesieniu do stad bydła.

(8) Jak wynika z oceny dokumentacji przedłożonej przez Hiszpanię, Wspólnoty Autonomiczne Madrytu i Walencji oraz prowincje Almeria, Granada i Jaen we wspólnocie autonomicznej Andaluzji powinny zostać uznane za oficjalnie wolne od brucelozy w odniesieniu do stad bydła.

(9) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do decyzji 2003/467/WE.

(10) W dyrektywie 91/68/EWG określono warunki dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel owcami i kozami w Unii. Ustanowiono w niej warunki, zgodnie z którymi państwa członkowskie lub ich regiony mogą być uznawane za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) w odniesieniu do stad owiec i kóz.

(11) Decyzja Komisji 93/52/EWG 4  stanowi, że regiony państw członkowskich, o których mowa w załączniku II do tej decyzji, są uznane za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) w odniesieniu do stad owiec i kóz zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie 91/68/EWG.

(12) Hiszpania przedłożyła Komisji dokumentację wykazującą, że Wspólnota Autonomiczna Madrytu, prowincja Kadyks we wspólnocie autonomicznej Andaluzji oraz prowincja Ciudad Real we wspólnocie autonomicznej Kastylia-La Mancha spełniają warunki określone w dyrektywie 91/68/EWG umożliwiające uznanie tych obszarów za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) w odniesieniu do stad owiec i kóz.

(13) Jak wynika z oceny dokumentacji przedłożonej przez Hiszpanię, Wspólnota Autonomiczna Madrytu, prowincja Kadyks we wspólnocie autonomicznej Andaluzji oraz prowincja Ciudad Real we wspólnocie autonomicznej Kastylia-La Mancha powinny zostać uznane za oficjalnie wolne od brucelozy (B. melitensis) w odniesieniu do stad owiec i kóz.

(14) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do decyzji 93/52/EWG.

(15) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załącznikach I i II do decyzji 2003/467/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

W załączniku II do decyzji 93/52/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszej decyzji.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 stycznia 2019 r.
W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

W załącznikach I i II do decyzji 2003/467/WE wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku I rozdział 2 wpis dotyczący Hiszpanii otrzymuje brzmienie:

"W Hiszpanii:

- wspólnota autonomiczna Wysp Kanaryjskich,

- wspólnota autonomiczna Galicji: prowincja Pontevedra";

2) w załączniku II rozdział 2 wpis dotyczący Hiszpanii otrzymuje brzmienie:

"W Hiszpanii:

- wspólnota autonomiczna Andaluzji: prowincje Almeria, Granada i Jaen,

- wspólnota autonomiczna Asturii,

- wspólnota autonomiczna Balearów,

- wspólnota autonomiczna Wysp Kanaryjskich,

- wspólnota autonomiczna Kastylia-La Mancha,

- wspólnota autonomiczna Kastylia i León: prowincje Burgos, Soria, Valladolid i Zamora,

- wspólnota autonomiczna Katalonii,

- wspólnota autonomiczna Galicji,

- wspólnota autonomiczna La Rioja,

- Wspólnota Autonomiczna Madrytu,

- wspólnota autonomiczna Murcji,

- wspólnota autonomiczna Nawarry,

- wspólnota autonomiczna Kraju Basków,

- Wspólnota Autonomiczna Walencji".

ZAŁĄCZNIK  II

W załączniku II do decyzji 93/52/EWG wpis dotyczący Hiszpanii otrzymuje brzmienie:

"W Hiszpanii:

- wspólnota autonomiczna Aragonii,

- wspólnota autonomiczna Andaluzji: prowincja Kadyks,

- wspólnota autonomiczna Asturii,

- wspólnota autonomiczna Balearów,

- wspólnota autonomiczna Wysp Kanaryjskich,

- wspólnota autonomiczna Kantabrii,

- wspólnota autonomiczna Kastylia-La Mancha: prowincje Albacete, Ciudad Real, Cuenca i Guadalajara,

- wspólnota autonomiczna Kastylia i León,

- wspólnota autonomiczna Katalonii,

- wspólnota autonomiczna Estremadury,

- wspólnota autonomiczna Galicji,

- wspólnota autonomiczna La Rioja,

- Wspólnota Autonomiczna Madrytu,

- wspólnota autonomiczna Nawarry,

- wspólnota autonomiczna Kraju Basków,

- Wspólnota Autonomiczna Walencji".

1 Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977/64.
2 Dz.U. L 46 z 19.2.1991, s. 19.
3 Decyzja Komisji 2003/467/WE z dnia 23 czerwca 2003 r. ustanawiająca status bydła oficjalnie wolnego od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła dla stad w niektórych państwach członkowskich i regionach państw członkowskich (Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 74).
4 Decyzja Komisji 93/52/EWG z dnia 21 grudnia 1992 r. stwierdzająca stosowanie się państw członkowskich lub regionów do wymagań odnoszących się do brucelozy (B. melitensis) i przyznająca im status oficjalnie wolnych od choroby (Dz.U. L 13 z 21.1.1993, s. 14).