Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.254.73

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 250/2017
z dnia 15 grudnia 2017 r.
zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG [2019/1656]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/1223 z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniającą decyzję 2011/30/UE w sprawie równoważności stosowanych w niektórych państwach trzecich systemów nadzoru publicznego, zapewniania jakości oraz dochodzeń i sankcji dotyczących biegłych rewidentów i jednostek audytorskich, a także w sprawie okresu przejściowego w odniesieniu do działalności w zakresie rewizji finansowej biegłych rewidentów i jednostek audytorskich z niektórych państw trzecich w Unii Europejskiej 1 .

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XXII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W pkt 10fd (decyzja Komisji 2011/30/UE) załącznika XXII do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32016 D 1223: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1223 z dnia 25 lipca 2016 r. (Dz.U L 201 z 27.7.2016, s. 23).".

Artykuł  2

Teksty decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1223 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2017 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Sabine MONAUNI
Przewodniczący
1 Dz.U. L 201 z 27.7.2016, s. 23.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.