Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.189.59

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 2016 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 39/2016
z dnia 5 lutego 2016 r.
zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG [2017/1322]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej "Porozumieniem EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy 1 .

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XXII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W pkt 10i (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE) w załączniku XXII do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32014 L 0095: dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. (Dz.U. L 330 z 15.11.2014, s. 1).".

Artykuł  2

Teksty dyrektywy 2014/95/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2016 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * , lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 293/2015 z dnia 30 października 2015 r. 2 , w zależności od tego, który z tych terminów jest późniejszy.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 lutego 2016 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 330 z 15.11.2014, s. 1.
* Wskazano wymogi konstytucyjne.
2 Dz.U. L 161 z 22.6.2017, s. 87.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.