Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.161.89

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 2015 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 294/2015
z dnia 30 października 2015 r.
zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG [2017/1083]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Rady 2014/102/UE z dnia 7 listopada 2014 r. dostosowującą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji 1 .

(2) Umowa w sprawie udziału Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym 2  ("Umowa o rozszerzeniu EOG z 2014 r.") podpisana w Brukseli w dniu 11 kwietnia 2014 r. jest tymczasowo stosowania w stosunku do sygnatariuszy od dnia 12 kwietnia 2014 r., a zatem niniejsza decyzja powinna być tymczasowo stosowania w oczekiwaniu na wejście w życie umowy o rozszerzeniu EOG z 2014 r.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XXII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W pkt 10i w załączniku XXII do Porozumienia EOG (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE) dodaje się, co następuje:

", zmienione:

- 32014 L 0102: dyrektywą Rady 2014/102/UE z dnia 7 listopada 2014 r. (Dz.U. L 334 z 21.11.2014, s. 86).".

Artykuł  2

Teksty dyrektywy 2014/102/WE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG( * , lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 293/2015 z dnia 30 października 2015 r. 4 , lub z dniem wejścia w życie umowy o rozszerzeniu EOG z 2014 r., w zależności od tego, który z tych terminów jest późniejszy.

W oczekiwaniu na wejście w życie umowy o rozszerzeniu EOG z 2014 r. niniejszą decyzję stosuje się tymczasowo od dnia 1 listopada 2015 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG lub od dnia wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 293/3015 z dnia 30 października 2015 r., w zależności od tego, co nastąpi później.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 października 2015 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Oda SLETNES
Przewodniczący
1 Dz.U. L 334 z 21.11.2014, s. 86.
2 Dz.U. L 170 z 11.6.2014, s. 18.
3 Art. 3 zmieniony przez sprostowanie z dnia 5 kwietnia 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.89.21/2).
*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
4 Dz.U. L 161 z 30.6.2017, s. 87.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.