Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.161.87

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 2015 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 293/2015
z dnia 30 października 2015 r.
zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG [2017/1082]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylającą dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG 1 .

(2) Dyrektywa 2013/34/UE uchyla czwartą dyrektywę Rady 78/660/EWG 2  i siódmą dyrektywę Rady 83/349/EWG 3 , które są uwzględnione w Porozumieniu i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XXII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku XXII do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 10f (dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się, co następuje:

", zmienione:

- 32013 L 0034: dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dz.U. L 182 z 29.6.2013, s. 19).";

2) po pkt 10h (dyrektywa 2012/17/UE Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się, co następuje:

"10i. 32013 L 0034: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG (Dz.U. L 182 z 29.6.2013, s. 19).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy tej dyrektywy odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a) w odniesieniu do Islandii i Norwegii przeliczenia na waluty krajowe kwot w euro dokonuje się przy zastosowaniu kursu walutowego ogłoszonego przez bank centralny odpowiedzialny za te krajowe waluty;

b) do załącznika I dodaje się, co następuje:

»- Islandia:

hlutafélag, einkahlutafélag,

- Liechtenstein:

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Kommanditaktiengesellschaft,

- Norwegia:

aksjeselskap, allmennaksjeselskap.«;

c) do załącznika II dodaje się, co następuje:

»- Islandia:

sameignarfélag, samlagsfélag,

- Liechtenstein:

die Kollektivgesellschaft, die Kommanditgesellschaft,

- Norwegia:

partrederi, ansvarlig selskap, kommandittselskap.«";

3) skreśla się pkt 4 (czwarta dyrektywa Rady 78/660/EWG) i 6 (siódma dyrektywa Rady 83/349/EWG).
Artykuł  2

Teksty dyrektywy 2013/34/WE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 października 2015 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Oda SLETNES
Przewodniczący
1 Dz.U. L 182 z 29.6.2013, s. 19.
2 Dz.U. L 222 z 14.8.1978, s. 11.
3 Dz.U. L 193 z 18.7.1983, s. 1.
* Wskazano wymogi konstytucyjne.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.