Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2016.341.71

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 czerwca 2015 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 171/2015
z dnia 11 czerwca 2015 r.
zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG [2016/2206]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1361/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 3 i 13 oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 40 1 , sprostowane w Dz.U. L 15 z 22.1.2015, s. 106.

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2015/28 z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 2, 3 i 8 oraz Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 16, 24 i 38 2 .

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2015/29 z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 19 3 .

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XXII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W pkt 10ba (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008) w załączniku XXII do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32014 R 1361: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1361/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. (Dz.U. L 365 z 19.12.2014, s. 120), sprostowanym w Dz.U. L 15 z 22.1.2015, s. 106,

- 32015 R 0028: rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/28 z dnia 17 grudnia 2014 r. (Dz.U. L 5 z 9.1.2015, s. 1),

- 32015 R 0029: rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/29 z dnia 17 grudnia 2014 r. (Dz.U. L 5 z 9.1.2015, s. 11).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzeń (UE) nr 1361/2014, sprostowane w Dz.U. L 15 z 22.1.2015, s. 106, (UE) 2015/28 oraz (UE) 2015/29 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2015 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 czerwca 2015 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Gianluca GRIPPA

Przewodniczący

1 Dz.U. L 365 z 19.12.2014, s. 120.
2 Dz.U. L 5 z 9.1.2015, s. 1.
3 Dz.U. L 5 z 9.1.2015, s. 11.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.