Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.238.34

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 2002 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 64/2002
z dnia 31 maja 2002 r.
zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dostosowane Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik XXI do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 45/2002 z dnia 19 kwietnia 2002 r.(1).

(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/98 z dnia 25 maja 1998 r.w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu drogowego rzeczy(2) należy włączyć do Porozumienia.

(3) Rozporządzenie (WE) nr 1172/98 uchyla ze skutkiem od dnia 1 stycznia 1999 r. dyrektywę Rady 78/546/EWG z dnia 12 czerwca 1978 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do drogowego przewozu rzeczy w ramach statystyki regionalnej(3) następnie zmienioną, która jest włączona do Porozumienia i która w związku z tym ma zostać uchylona w ramach Porozumienia.

(4) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2691/1999 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie zasad wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1172/98 w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu drogowego rzeczy(4) należy włączyć do Porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

W załączniku XXI do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1) po pkt 7e (rozporządzenie Komisji (WE) nr 2163/2001) dodaje się pkt 7f w brzmieniu:

"7f. 398 R 1172: rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/98 z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu drogowego rzeczy (Dz.U. L 163 z 6.6.1998, str. 1), zmienione:

- 399 R 2691: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2691/1999 z dnia 17 grudnia 1999 r. (Dz.U. L 326 z 18.12.1999, str. 39).

Przepisy tego rozporządzenia, do celów niniejszego Porozumienia, należy rozumieć z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a) w art. 5 ust. 3 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

»Pierwszy przekaz obejmuje pierwszy kwartał 2002 r.«;

b) Islandia jest zwolniona z przekazywania danych wymaganych na mocy niniejszego rozporządzenia;

c) Liechtenstein dostarcza danych wymaganych na mocy niniejszego rozporządzenia, z zastrzeżeniem iż metody wykorzystywane w gromadzeniu danych są dostosowane do właściwości strukturalnych przewozów drogowych w kraju w porozumieniu z Eurostat. W szczególności, Liechtenstein może przekazywać dane obejmujące wyłącznie pojazdy dokonujące regularnych przewozów drogowych na terytorium Państw Członkowskich EOG;

d) dane dotyczące Liechtensteinu są przekazywane po raz pierwszy za pierwszy kwartał 2003 r.";

2) skreśla się pkt 5.

Artykuł  2

Teksty rozporządzeń (WE) nr 1172/98 oraz 2961/1999 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 1 czerwca 2002 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 maja 2002 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
P. WESTERLUND
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 154 z 13.6.2002, str. 32.

(2) Dz.U. L 163 z 6.6.1998, str. 1.

(3) Dz.U. L 168 z 26.6.1978, str. 29.

(4) Dz.U. L 326 z 18.12.1999, str. 39.

(*) Nie wskazano żadnych wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.