Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.110.25

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 marca 2002 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 23/2002
z dnia 1 marca 2002 r.
zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dostosowane Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik XXI do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 86/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r.(1).

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1636/2001 z dnia 23 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2018/93 w sprawie przekazywania danych statystycznych dotyczących połowów i działalności rybackiej przez Państwa Członkowskie dokonujące połowów na Atlantyku Północno-Zachodnim(2) należy włączyć do Porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

W pkt 25b (rozporządzenie Rady (EWG) nr 2018/93) załącznika XXI do Porozumienia w dodaje się, co następuje:

",zmienione:

- 32001 R 1636: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1636/2001 z dnia 23 lipca 2001 r. (Dz.U. L 222 z 17.8.2001, str. 1)."

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia 1636/2001 w językach islandzkim i norweskim, które mają zostać opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 2 marca 2002 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 marca 2002 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
P. WESTERLUND
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 238 z 6.9.2001, str. 39.

(2) Dz.U. L 222 z 17.8.2001, str. 1.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.