Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.277.17

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 kwietnia 2004 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 50/2004
z dnia 23 kwietnia 2004 r.
zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej Porozumieniem, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik XXI do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 33/2004 z dnia 19 marca 2004 r.(1).

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1614/2002 z dnia 6 września 2002 r. dostosowujące rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 58/97 do rozwoju gospodarczego i technicznego oraz zmieniające rozporządzenia Komisji: (WE) nr 2700/98, (WE) nr 2701/98 i (WE) nr 2702/98(2) należy włączyć do Porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

W załączniku XXI do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1 (rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 58/97) dodaje się następujące tiret:

"- 32002 R 1614: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1614/2002 z dnia 6 września 2002 r. (Dz.U. L 244 z 12.9.2002, str. 7).";

2) następujące dodaje się w pkt 1a (rozporządzenie Komisji (WE) nr 2700/98), w punkcie 1b (rozporządzenie Komisji (WE) nr 2701/98) oraz w pkt 1c (rozporządzenie Komisji (WE) nr 2702/98):

"zmienione przez:

- 32002 R 1614: rozporządzenie Komisji (WE) nr 1614/2002 z dnia 6 września 2002 r. (Dz.U. L 244 z 12.9.2002, str. 7)."

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia (WE) nr 1614/2002 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu 24 kwietnia 2004 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia, zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 kwietnia 2004 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
P. WESTERLUND
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 127 z 29.4.2004, str. 144.

(2) Dz.U. L 244 z 12.9.2002, str. 7.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.