Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.189.55

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 2016 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 35/2016
z dnia 5 lutego 2016 r.
zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG [2017/1318]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej "Porozumieniem EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 1175/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie, w odniesieniu do statystyk dotyczących udziału dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie, oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 823/2010 1 .

(2) Rozporządzenie (UE) nr 1175/2014 uchyla rozporządzenie Komisji (UE) nr 823/2010 2 , które jest uwzględnione w Porozumieniu EOG i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XXI do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Punkt 18wa (rozporządzenie Komisji (UE) nr 823/2010) w załączniku XXI do Porozumienia EOG otrzymuje brzmienie:

"32014 R 1175: rozporządzenie Komisji (UE) nr 1175/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie, w odniesieniu do statystyk dotyczących udziału dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie, oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 823/2010 (Dz.U. L 316 z 4.11.2014, s. 4).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 1175/2014 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2016 r., pod warunkiem że dokonane zostaną wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 lutego 2016 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 316 z 4.11.2014, s. 4.
2 Dz.U. L 246 z 18.9.2010, s. 33.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.