Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.161.80

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 2015 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 287/2015
z dnia 30 października 2015 r.
zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG [2017/1076]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1042 z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 250/2009 w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 295/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk strukturalnych dotyczących przedsiębiorstw, w odniesieniu do dostosowania formatu technicznego w następstwie zmiany klasyfikacji produktów według działalności 1 .

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XXI do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W pkt 1k w załączniku XXI do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 250/2009) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32015 R 1042: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1042 z dnia 30 czerwca 2015 r. (Dz.U. L 167 z 1.7.2015, s. 61).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/1042 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 października 2015 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Oda SLETNES
Przewodniczący
1 Dz.U. L 167 z 1.7.2015, s. 61.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.