Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.161.78

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 2015 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 286/2015
z dnia 30 października 2015 r.
zmieniająca załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia EOG [2017/1075]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2700/98 1 , które jest uwzględnione w Porozumieniu EOG, stało się nieaktualne, w związku z powyższym należy je uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2701/98 2 , które jest uwzględnione w Porozumieniu EOG, stało się nieaktualne, w związku z powyższym należy je uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2702/98 3 , które jest uwzględnione w Porozumieniu EOG, stało się nieaktualne, w związku z powyższym należy je uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(4) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2003 4 , które jest uwzględnione w Porozumieniu EOG, stało się nieaktualne, w związku z powyższym należy je uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(5) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 246/2003 5 , które jest uwzględnione w Porozumieniu EOG, stało się nieaktualne, w związku z powyższym należy je uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(6) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 247/2003 6 , które jest uwzględnione w Porozumieniu EOG, stało się nieaktualne, w związku z powyższym należy je uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(7) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2139/2004 7 , które jest uwzględnione w Porozumieniu EOG, stało się nieaktualne, w związku z powyższym należy je uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(8) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 430/2005 8  zostało uchylone rozporządzeniem Komisji (WE) nr 377/2008 9 , a oba te rozporządzenia zostały uwzględnione w Porozumieniu EOG; w związku z powyższym odniesienie do rozporządzenia (WE) nr 430/2005 należy skreślić w Porozumieniu EOG.

(9) Decyzja Komisji nr 1999/35/WE 10 , która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG, stała się nieaktualna, w związku z powyższym należy ją uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(10) Dodatek 1 do załącznika XXI do Porozumienia EOG stał się nieaktualny, w związku z powyższym należy go uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(11) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XXI do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Skreśla się tekst pkt 1a (rozporządzenie Komisji (WE) nr 2700/98), 1b (rozporządzenie Komisji (WE) nr 2701/98), 1c (rozporządzenie Komisji (WE) nr 2702/98), 7d (decyzja Komisji 1999/35/WE), 18ad (rozporządzenie Komisji (WE) nr 246/2003), 18ae (rozporządzenie Komisji (WE) nr 247/2003), 18ai (rozporządzenie Komisji (WE) nr 430/2005), 23b (rozporządzenie Komisji (WE) nr 2139/2004), 24b (rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2003) i uchyla dodatek 1 do załącznika XXI do Porozumienia EOG.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 października 2015 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Oda SLETNES
Przewodniczący
1 Dz.U. L 344 z 18.12.1998, s. 49.
2 Dz.U. L 344 z 18.12.1998, s. 81.
3 Dz.U. L 344 z 18.12.1998, s. 102.
4 Dz.U. L 12 z 17.1.2003, s. 5.
5 Dz.U. L 34 z 11.2.2003, s. 3.
6 Dz.U. L 34 z 11.2.2003, s. 5.
7 Dz.U. L 369 z 16.12.2004, s. 26.
8 Dz.U. L 71 z 17.3.2005, s. 36.
9 Dz.U. L 114 z 26.4.2008, s. 57.
10 Dz.U. L 9 z 15.1.1999, s. 23.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.