Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2007.266.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 czerwca 2007 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG
NR 60/2007
z dnia 8 czerwca 2007 r.
zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik XX do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 36/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r.(1).

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić rozporządzenie (WE) nr 1366/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 w zakresie roku bazowego dotyczącego przydziału kontyngentów wodorochlorofluorowęglowodorów w odniesieniu do państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r.(2),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Po pkt 21aa (rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady) załącznika XX do Porozumienia dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32006 R 1366: rozporządzeniem (WE) nr 1366/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. (Dz.U L 264 z 25.9.2006, str. 12).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia (WE) nr 1366/2006 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2007 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 czerwca 2007 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Alan SEATTER
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 209 z 9.8.2007, str. 65.

(2) Dz.U. L 264 z 25.9.2006, str. 12.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.