Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.266.63

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 października 2002 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 90/2002
z dnia 25 czerwca 2002 r.
zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dostosowane Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik XX do Porozumienia został zmieniony na mocy decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 62/2002 z dnia 31 maja 2002 r.(1).

(2) Dyrektywę 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko(2) należy włączyć do Porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Po pkt 2h (decyzja Komisji 1999/391/WE) załącznika XX do Porozumienia, dodaje się pkt 2i w brzmieniu:

"2i. 32001 L 0042: dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko należy włączyć do Porozumienia (Dz.U. L 197 z 27.7.2001, str. 30).

Przepisy tej dyrektywy, do celów niniejszego Porozumienia, należy rozumieć z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a) w art. 3 ust. 2 dyrektywy lit. b) nie stosuje się.

b) w lit. d) załącznika I skreśla się wyrazy »tak jak obszary wyznaczone na mocy dyrektyw 79/409/EWG i 92/43/EWG« (informacje określone w art. 5 ust. 1) dyrektywy."

Artykuł  2

Teksty dyrektywy 2001/42/WE w językach islandzkim i norweskim, publikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2002 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 czerwca 2002 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
P. WESTERLUND
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 238 z 5.9.2002, str. 30.

(2) Dz.U. L 197 z 21.7.2001, str. 30.

(*) Wskazano wymogi konstytucyjne.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.