Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.254.64

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 247/2017
z dnia 15 grudnia 2017 r.
zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2019/1653]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1499 z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 w celu ich dostosowania do zmian regulacyjnej procedury badań w zakresie pomiaru emisji CO2 z lekkich samochodów dostawczych 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1502 z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 w celu ich dostosowania do zmian regulacyjnej procedury badań w zakresie pomiaru emisji CO2 z lekkich samochodów dostawczych 2 .

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale III załącznika XX do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 21ae (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32017 R 1502: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/1502 z dnia 2 czerwca 2017 r. (Dz.U L 221 z 26.8.2017, s. 4).";

2) w pkt 21ay (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32017 R 1499: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/1499 z dnia 2 czerwca 2017 r. (Dz.U. L 219 z 25.8.2017, s. 1).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzeń delegowanych (UE) 2017/1499 i (UE) 2017/1502 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG *  lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 109/2017 z dnia 16 czerwca 2017 r. 3 , w zależności od tego, co nastąpi później.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Sabine MONAUNI
Przewodniczący
1 Dz.U. L 219 z 25.8.2017, s. 1.
2 Dz.U. L 221 z 26.8.2017, s. 4.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
3 Dz.U. L 142 z 7.6.2018, s. 41.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.