Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.263.40

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 2015 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 319/2015
z dnia 11 grudnia 2015 r.
zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG [2017/1830]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję Komisji 2013/633/UE z dnia 30 października 2013 r. zmieniającą decyzję 2007/742/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych na potrzeby przyznawania oznakowania ekologicznego UE pompom ciepła zasilanym elektrycznie, gazowo lub absorpcyjnym pompom ciepła 1 .

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W pkt 2zc (decyzja Komisji 2007/742/WE) w załączniku XX do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32013 D 0633: decyzją Komisji 2013/633/UE z dnia 30 października 2013 r. (Dz.U. L 292 z 1.11.2013, s. 18).".

Artykuł  2

Teksty decyzji 2013/633/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2015 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 grudnia 2015 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Oda SLETNES
Przewodniczący
1 Dz.U. L 292 z 1.11.2013, s. 18.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.