Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1996.8.37

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 grudnia 1995 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 66/95
z dnia 22 listopada 1995 r.
zmieniająca załącznik XVII (Własność intelektualna) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dostosowane Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

załącznik XVII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 54/95(1);

decyzję Rady 95/237/WE z dnia 29 czerwca 1995 r. w sprawie rozszerzenia ochrony prawnej topografii produktów półprzewodnikowych na osoby ze Stanów Zjednoczonych Ameryki(2) należy włączyć do Porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

W załączniku XVII do Porozumienia po pkt 3 lit. i) (decyzja Rady 94/824/WE) dodaje się następujący punkt:

"395 D 0237: decyzja Rady 95/237/WE z dnia 29 czerwca 1995 r. w sprawie rozszerzenia ochrony prawnej topografii produktów półprzewodnikowych na osoby ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (Dz.U. L 158 z 8.7.1995, str. 38)."

Artykuł  2

Teksty decyzji 95/237/WE w językach islandzkim i norweskim, załączone do odpowiednich wersji językowych niniejszej decyzji, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1995 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 listopada 1995 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
E. BERG
Przewodniczący

______

(1) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(2) Dz.U. L 158 z 8.7.1995, str. 38.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.