Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.254.57

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 244/2017
z dnia 15 grudnia 2017 r.
zmieniająca załącznik XV (Pomoc państwa) do Porozumienia EOG [2019/1650]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Biuletyn WE 9-1984 dotyczący stosowania art. 92 i 93 Traktatu EWG do pakietów akcji w posiadaniu władz publicznych włączono do wytycznych Urzędu Nadzoru EFTA w sprawie udziałów władz publicznych 1 , w związku z czym odniesienie do niego należy usunąć z Porozumienia EOG.

(2) List Komisji do państw członkowskich SG(89) D/4328 z dnia 5 kwietnia 1989 r. zastąpiono Obwieszczeniem Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwowej w formie gwarancji 2 , w związku z czym odniesienie do niego należy usunąć z Porozumienia EOG.

(3) List Komisji do państw członkowskich SG(89) D/12772 z dnia 12 października 1989 r. zastąpiono Obwieszczeniem Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwowej w formie gwarancji 3 , w związku z czym odniesienie do niego należy usunąć z Porozumienia EOG.

(4) Komunikat Komisji do państw członkowskich w sprawie ram wspólnotowych pomocy dla przemysłu tekstylnego (SEC(71) 363 wersja ostateczna - lipiec 1971) zastąpiono Wielosektorowymi zasadami ramowymi dotyczącymi pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych 4  i w związku z tym odniesienie do niego należy usunąć z Porozumienia EOG.

(5) List Komisji do państw członkowskich SG(77) D/1190 z dnia 4 lutego 1977 r. oraz załącznik (Doc. SEC(77) 317 z 25.1.1977): Badanie obecnej sytuacji w odniesieniu do pomocy dla przemysłów tekstylnego i odzieżowego zastąpiono Wielosektorowymi zasadami ramowymi dotyczącymi pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych 5  i w związku z tym odniesienie do nich należy usunąć z Porozumienia EOG.

(6) Komunikat Komisji w sprawie pomocy dla przemysłów włókien syntetycznych w EWG 6  wraz z późniejszymi rozszerzeniami zastąpiono ramami regulacyjnymi dotyczącymi pomocy na rzecz przemysłu włókien sztucznych 7 , który zastąpiono komunikatem Komisji - Wielosektorowe zasady ramowe dotyczące pomocy regionalnej dla dużych projektów inwestycyjnych 8  i w związku z tym odniesienie do niego należy usunąć z Porozumienia EOG.

(7) Ramy wspólnotowe pomocy państwa dla przemysłu motoryzacyjnego 9  zastąpiono komunikatem Komisji -Wielosektorowe zasady ramowe dotyczące pomocy regionalnej dla dużych projektów inwestycyjnych 10  i w związku z tym odniesienie do nich należy usunąć z Porozumienia EOG.

(8) Ramy wspólnotowe pomocy państwa dla przemysłu motoryzacyjnego 11  zastąpiono komunikatem Komisji -Wielosektorowe zasady ramowe dotyczące pomocy regionalnej dla dużych projektów inwestycyjnych 12  i w związku z tym odniesienie do nich należy usunąć z Porozumienia EOG.

(9) Rezolucję Rady z dnia 20 października 1971 r. w sprawie ogólnych systemów pomocy regionalnej 13  zastąpiono Wytycznymi w sprawie krajowej pomocy regionalnej 14  w związku z czym odniesienie do niej należy usunąć z Porozumienia EOG.

(10) Komunikat Komisji w sprawie rezolucji Rady z dnia 20 października 1971 r. w sprawie ogólnych systemów pomocy regionalnej 15  zastąpiono Wytycznymi w sprawie krajowej pomocy regionalnej 16  w związku z czym odniesienie do niego należy usunąć z Porozumienia EOG.

(11) Komunikat Komisji do Rady w sprawie ogólnych systemów pomocy regionalnej zastąpiono Wytycznymi w sprawie krajowej pomocy regionalnej 17  w związku z czym odniesienie do niego należy usunąć z Porozumienia EOG.

(12) Komunikat Komisji z dnia 21 grudnia 1978 r. w sprawie systemów pomocy regionalnej 18  zastąpiono Wytycznymi w sprawie krajowej pomocy regionalnej 19  w związku z czym odniesienie do niego należy usunąć z Porozumienia EOG.

(13) Komunikat Komisji w sprawie sposobu stosowania art. 92 ust. 3 lit. a) i c) do pomocy regionalnej 20  zastąpiono Wytycznymi w sprawie krajowej pomocy regionalnej 21  w związku z czym odniesienie do niego należy usunąć z Porozumienia EOG.

(14) Komunikat Komisji w sprawie rewizji komunikatu z dnia 21 grudnia 1978 r. 22  zastąpiono Wytycznymi w sprawie krajowej pomocy regionalnej 23  w związku z czym odniesienie do niego należy usunąć z Porozumienia EOG.

(15) Komunikat Komisji w sprawie sposobu stosowania art. 92 ust. 3 lit. c) do pomocy regionalnej 24  zastąpiono Wytycznymi w sprawie krajowej pomocy regionalnej 25  w związku z czym odniesienie do niego należy usunąć z Porozumienia EOG.

(16) Komunikat Komisji w sprawie sposobu stosowania art. 92 ust. 3 lit. a) do pomocy regionalnej 26  zastąpiono Wytycznymi w sprawie krajowej pomocy regionalnej 27  w związku z czym odniesienie do niego należy usunąć z Porozumienia EOG.

(17) List Komisji do państw członkowskich S/74/30.807 z dnia 7 listopada 1974 r. zastąpiono Wytycznymi w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska 28 , w związku z czym odniesienie do niego należy usunąć z Porozumienia EOG.

(18) List Komisji do państw członkowskich SG(80) D/8287 z dnia 7 lipca 1980 r. zastąpiono Wytycznymi w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska 29 , w związku z czym odniesienie do niego należy usunąć z Porozumienia EOG.

(19) Komunikat Komisji do państw członkowskich (załącznik do listu z dnia 7 lipca 1980 r.) zastąpiono Wytycznymi w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska 30 , w związku z czym odniesienie do niego należy usunąć z Porozumienia EOG.

(20) List Komisji do państw członkowskich SG(87) D/3795 z dnia 29 marca 1987 r. zastąpiono Wytycznymi w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska 31 , w związku z czym odniesienie do niego należy usunąć z Porozumienia EOG.

(21) Ramy wspólnotowe pomocy państwa w dziedzinie badań i rozwoju 32  zmieniono Wspólnotowymi zasadami ramowymi dotyczącymi pomocy państwa na działalność badawczą i rozwojową 33  i w związku z tym odniesienie do nich należy usunąć z Porozumienia EOG.

(22) List Komisji do państw członkowskich SG(90) D/01620 z dnia 5 lutego 1990 r. zastąpiono Wspólnotowymi zasadami ramowymi dotyczącymi pomocy państwa na działalność badawczą i rozwojową 34 , w związku z czym odniesienie do niego należy usunąć z Porozumienia EOG.

(23) List Komisji do państw członkowskich SG(79) D/10478 z dnia 14 września 1979 r. został przywołany w programach ogólnej pomocy inwestycyjnej zasad proceduralnych i merytorycznych w dziedzinie pomocy państwa ("wytyczne w sprawie pomocy państwa") 35  a następnie usunięty sześćdziesiątą trzecią zmianą wytycznych w sprawie pomocy państwa 36 , w związku z czym odniesienie do niego należy usunąć z Porozumienia EOG.

(24) Kontrolę pomocy doraźnej oraz pomocy na restrukturyzację (ósme sprawozdanie w sprawie polityki konkurencji, punkt 228) zastąpiono Wspólnotowymi wytycznymi dotyczącymi pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw 37 , w związku z czym odniesienie do niej należy usunąć z Porozumienia EOG.

(25) Szesnaste sprawozdanie w sprawie polityki konkurencji, punkt 253 przywołano w wytycznych w sprawie pomocy państwa 38 , które zostały następnie zastąpione Wytycznymi w sprawie pomocy w zakresie zatrudnienia 39 , w związku z czym odniesienie do niego należy usunąć z Porozumienia EOG.

(26) Dwudzieste sprawozdanie w sprawie polityki konkurencji, pkt 280 przywołano w wytycznych w sprawie pomocy państwa 40 , które zostały następnie zastąpione Wytycznymi w sprawie pomocy w zakresie zatrudnienia 41 , w związku z czym odniesienie do niego należy usunąć z Porozumienia EOG.

(27) Ramy niektórych sektorów przemysłu stalowego nie objętych Traktatem EWWiS 42  zastąpiono komunikatem Komisji - Wielosektorowe zasady ramowe dotyczące pomocy regionalnej dla dużych projektów inwestycyjnych 43  i w związku z tym odniesienie do nich należy usunąć z Porozumienia EOG.

(28) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XV do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku XV do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) po tekście "W stosowaniu artykułów 61-63 Porozumienia oraz przepisów, określonych w niniejszym załączniku, Komisja WE oraz Urząd Nadzoru EFTA uwzględniają w należyty sposób zasady i reguły zawarte w następujących aktach:" pod nagłówkiem "AKTY, KTÓRE KOMISJA WE I URZĄD NADZORU EFTA UWZGLEDNIAJĄ W NALEŻYTY SPOSÓB" dodaje się przypis w brzmieniu:

"Zgodnie z sekcją ogólną ust. II, akty odpowiadające aktom przyjętym przez Komisję WE po 31 lipca 1991 r. w celu uzupełnienia lub zastąpienia aktów przyjętych przed dniem 31 lipca 1991 r., które zostały początkowo ujęte w tej pozycji, zostają przyjęte przez Urząd Nadzoru EFTA w celu utrzymania równych warunków konkurencji, ale nie zostają ujęte w niniejszym załączniku.";

2) skreśla się tekst pkt 9 (stosowanie artykułów 92 i 93 Traktatu EWG do pakietów akcji w posiadaniu władz publicznych), 11 (list Komisji do państw członkowskich SG(89) D/4328), 12 (List Komisji do państw członkowskich SG(89) D/12772), 13 (komunikat Komisji do państw członkowskich w sprawie ram wspólnotowych pomocy dla przemysłu tekstylnego), 14 (list Komisji do państw członkowskich SG(77) D/1190 oraz załącznik (Doc. SEC(77) 317 z 25.1.1977), 15 (komunikat Komisji w sprawie pomocy dla przemysłów włókien syntetycznych w EWG), 16 (ramy wspólnotowe pomocy państwa dla przemysłu motoryzacyjnego), 17 (ramy wspólnotowe pomocy państwa dla przemysłu motoryzacyjnego), 18 (rezolucja Rady z dnia 20 października 1971 r. w sprawie ogólnych systemów pomocy regionalnej), 19 (komunikat Komisji w sprawie rezolucji Rady z dnia 20 października 1971 r. w sprawie ogólnych systemów pomocy regionalnej), 20 (komunikat Komisji do Rady w sprawie ogólnych systemów pomocy regionalnej), 21 (komunikat Komisji z dnia 21 grudnia 1978 r. w sprawie systemów pomocy regionalnej), 22 (komunikat Komisji w sprawie sposobu stosowania art. 92 ust. 3 lit. a) i c) do pomocy regionalnej), 23 (komunikat Komisji w sprawie rewizji komunikatu z dnia 21 grudnia 1978 r.), 24 (komunikat Komisji w sprawie sposobu stosowania art. 92 ust. 3 lit. c) do pomocy regionalnej), 25 komunikat Komisji w sprawie sposobu stosowania art. 92 ust. 3 lit. a) do pomocy regionalnej, 26 (list Komisji do państw członkowskich S/74/30.807), 27 (list Komisji do państw członkowskich SG(80) D/8287), 28 (komunikat Komisji do państw członkowskich (załącznik do listu z dnia 7 lipca 1980 roku)), 29 (list Komisji do państw członkowskich SG(87) D/3795), 30 (ramy wspólnotowe pomocy państwa w dziedzinie badań i rozwoju), 31 (list Komisji do państw członkowskich SG(90) D/01620), 32 (list Komisji do państw członkowskich SG(79) D/10478), 33 (kontrola pomocy doraźnej oraz pomocy na restrukturyzację), 35 (szesnaste sprawozdanie w sprawie polityki konkurencji, punkt 253), 36 (dwudzieste sprawozdanie w sprawie polityki w konkurencji, punkt 280) i 37 (ramy niektórych sektorów przemysłu stalowego nieobjętych Traktatem EWWiS) znajdujący się pod nagłówkiem "AKTY, KTÓRE KOMISJA WE I URZĄD NADZORU EFTA UWZGLEDNIAJĄ W NALEŻYTY SPOSÓB";
3) skreśla się tekst akapitu I pod nagłówkiem "OGÓLNE" pod nagłówkiem "AKTY, KTÓRE KOMISJA WE I URZĄD NADZORU EFTA UWZGLEDNIAJĄ W NALEŻYTY SPOSÓB";
4) ostatnie zdanie akapitu II pod nagłówkiem "OGÓLNE" pod nagłówkiem "AKTY, KTÓRE KOMISJA WE I URZĄD NADZORU EFTA UWZGLEDNIAJĄ W NALEŻYTY SPOSÓB" otrzymuje brzmienie:

"W stosowaniu artykułów 61-63 Porozumienia oraz przepisów, określonych w niniejszym załączniku, Komisja WE oraz Urząd Nadzoru EFTA uwzględniają zasady i reguły zawarte w tych aktach.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2017 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Sabine MONAUNI
Przewodniczący
1 Dz.U. L 231 z 3.9.1994, s. 1.
2 Dz.U. C 71 z 11.3.2000, s. 14.
3 Dz.U. C 71 z 11.3.2000, s. 14.
4 Dz.U. C 107 z 7.4.1998, s. 7.
5 Dz.U. C 107 z 7.4.1998, s. 7.
6 Dz.U. C 173 z 8.7.1989, s. 5.
7 Dz.U. C 94 z 30.3.1996, s. 11.
8 Dz.U. C 70 z 19.3.2002, s. 8.
9 Dz.U. C 123 z 18.5.1989, s. 3.
10 Dz.U. C 70 z 19.3.2002, s. 8.
11 Dz.U. C 81 z 26.3.1991, s. 4.
12 Dz.U. C 70 z 19.3.2002, s. 8.
13 Dz.U. C 111 z 4.11.1971, s. 1.
14 Dz.U. C 74 z 10.3.1998, s. 9.
15 Dz.U. C 111 z 4.11.1971, s. 7.
16 Dz.U. C 74 z 10.3.1998, s. 9.
17 Dz.U. C 74 z 10.3.1998, s. 9.
18 Dz.U. C 31 z 3.2.1979, s. 9.
19 Dz.U. C 74 z 10.3.1998, s. 9.
20 Dz.U. C 212 z 12.8.1988, s. 2.
21 Dz.U. C 74 z 10.3.1998, s. 9.
22 Dz.U. C 10 z 16.1.1990, s. 8.
23 Dz.U. C 74 z 10.3.1998, s. 9.
24 Dz.U. C 163 z 4.7.1990, s. 5.
25 Dz.U. C 74 z 10.3.1998, s. 9.
26 Dz.U. C 163 z 4.7.1990, s. 6.
27 Dz.U. C 74 z 10.3.1998, s. 9.
28 Dz.U. C 72 z 10.3.1994, s. 3.
29 Dz.U. C 72 z 10.3.1994, s. 3.
30 Dz.U. C 72 z 10.3.1994, s. 3.
31 Dz.U. C 72 z 10.3.1994, s. 3.
32 Dz.U. C 83 z 11.4.1986, s. 2.
33 Dz.U. C 45 z 17.2.1996, s. 5.
34 Dz.U. C 45 z 17.2.1996, s. 5.
35 Dz.U. L 231 z 3.9.1994, s. 1.
36 Dz.U. L 73 z 19.3.2009, s. 23.
37 Dz.U. C 368 z 23.12.1994, s. 12.
38 Dz.U. L 231 z 3.9.1994, s. 1.
39 Dz.U. C 334 z 12.12.1995, s. 4.
40 Dz.U. L 231 z 3.9.1994, s. 1.
41 Dz.U. C 334 z 12.12.1995, s. 4.
42 Dz.U. C 320 z 13.12.1988, s. 3.
43 Dz.U. C 70 z 19.3.2002, s. 8.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.