Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.150.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/999
z dnia 13 czerwca 2017 r.
zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE 1 , w szczególności jego art. 58 i 131,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Substancja 1-bromopropan (bromek n-propylu) spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 2 , w związku z czym spełnia kryteria włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. c) tego rozporządzenia.

(2) Substancja ftalan diizopentylu spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełnia kryteria włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. c) tego rozporządzenia.

(3) Substancja estry alkilowe o łańcuchach rozgałęzionych di-C6-8 kwasu 1,2-benzenodikarboksylowego, bogate w C7 spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełnia kryteria włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. c) tego rozporządzenia.

(4) Substancja estry alkilowe o łańcuchach prostych i rozgałęzionych di-C7-11 kwasu 1,2-benzenodikarboksylowego spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełnia kryteria włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. c) tego rozporządzenia.

(5) Substancja ester dipentylowy o łańcuchach prostych i rozgałęzionych kwasu 1,2-benzenodikarboksylowego spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełnia kryteria włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. c) tego rozporządzenia.

(6) Substancja ftalan bis(2-metoksyetylu) spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełnia kryteria włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. c) tego rozporządzenia.

(7) Substancja ftalan dipentylu spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełnia kryteria włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. c) tego rozporządzenia.

(8) Substancja ftalan n-pentylo-izopentylu spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełnia kryteria włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. c) tego rozporządzenia.

(9) Przy określonej procentowej zawartości benzo[a]pirenu substancja olej antracenowy spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja rakotwórcza (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełnia kryteria włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. a) tego rozporządzenia. Substancja ta jest również substancją trwałą, wykazującą zdolność do bioakumulacji i toksyczną oraz bardzo trwałą i wykazującą bardzo dużą zdolność do bioakumulacji zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku XIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, w związku z czym spełnia kryteria włączenia do załącznika XIV do tego rozporządzenia określone w art. 57 lit. d) i e) tego rozporządzenia.

(10) Substancja pak, wysokotemperaturowa smoła węglowa spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja rakotwórcza (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełnia kryteria włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. a) tego rozporządzenia. Substancja ta jest również substancją trwałą, wykazującą zdolność do bioakumulacji i toksyczną oraz bardzo trwałą i wykazującą bardzo dużą zdolność do bioakumulacji zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku XIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, w związku z czym spełnia kryteria włączenia do załącznika XIV do tego rozporządzenia określone w art. 57 lit. d) i e) tego rozporządzenia.

(11) Grupa substancji 4-(1,1,3,3-tetrametylobutylo)fenol oksyetylenowany (obejmująca dobrze zdefiniowane substancje oraz substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub materiały biologiczne ("substancje UVCB"), polimery i homologi) to substancje, które w wyniku ich rozkładu posiadają właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną, w odniesieniu do których istnieją naukowe dowody prawdopodobnych poważnych skutków dla środowiska. Jako takie dają one powody do obaw równoważnych obawom stwarzanym przez pozostałe substancje wymienione w art. 57 lit. a)-e) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, w związku z czym spełniają kryteria włączenia do załącznika XIV do tego rozporządzenia określone w art. 57 lit. f) tego rozporządzenia.

(12) Grupa substancji 4-nonylfenol oksyetylenowany o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym (w tym substancje o prostym lub rozgałęzionym łańcuchu alkilowym z liczbą atomów węgla równą dziewięć, związanym kowalencyjnie z atomem węgla nr 4 w pierścieniu fenolu, oksyetylenowany, do których należą substancje UVCB oraz dobrze zdefiniowane substancje, polimery i homologi, które obejmują wszelkie poszczególne izomery lub ich kombinacje) to substancje, które w wyniku ich rozkładu posiadają właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną, w odniesieniu do których istnieją naukowe dowody prawdopodobnych poważnych skutków dla środowiska. Jako takie dają one powody do obaw równoważnych obawom stwarzanym przez pozostałe substancje wymienione w art. 57 lit. a)-e) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, w związku z czym spełniają kryteria włączenia do załącznika XIV do tego rozporządzenia określone w art. 57 lit. f) tego rozporządzenia.

(13) Substancje te zostały zidentyfikowane i wpisane na kandydacką listę substancji zgodnie z art. 59 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. Dodatkowo Europejska Agencja Chemikaliów ("Agencja") w zaleceniach z dnia 6 lutego 2014 r. 3  i 1 lipca 2015 r. 4  uznała za priorytet włączenie tych substancji do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 zgodnie z art. 58 tego rozporządzenia. Ponadto Komisja otrzymała informacje na temat społecznoekonomicznych skutków, przekazane przez strony zainteresowane w licznych komentarzach po otrzymaniu piątego zalecenia Agencji lub w drodze konsultacji publicznych, prowadzonych równolegle do konsultacji publicznych Agencji w sprawie projektu jej szóstego zalecenia. Niezależnie od otrzymanych informacji wskazane jest włączenie tych substancji do tego załącznika.

(14) Należy wskazać daty, o których mowa w art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, zgodnie z zaleceniami Agencji z dnia 6 lutego 2014 r. i 1 lipca 2015 r. Daty te ustalono na podstawie szacowanego czasu wymaganego do przygotowania wniosku o udzielenie zezwolenia, uwzględniając informacje dostępne dla poszczególnych substancji oraz informacje uzyskane podczas konsultacji publicznych przeprowadzonych zgodnie z art. 58 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. W tym celu, zgodnie z art. 58 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, należy także uwzględnić możliwość rozpatrzenia przez Agencję wniosków w terminie przewidzianym w tym rozporządzeniu.

(15) W przypadku żadnej z substancji wymienionych w załączniku do niniejszego rozporządzenia nie istnieją powody, dla których data, o której mowa w art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (i) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, powinna przypadać później niż 18 miesięcy po dacie, o której mowa w art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (ii) tego rozporządzenia.

(16) W art. 58 ust. 1 lit. e) w związku z art. 58 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 przewidziano możliwość zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia dla zastosowań lub kategorii zastosowań, dla których konkretne przepisy unijne ustalają minimalne wymagania dotyczące ochrony zdrowia ludzkiego lub środowiska, z których wynika, że ryzyko jest objęte właściwą kontrolą. Zgodnie z dostępnymi obecnie informacjami nie jest właściwe ustanawianie zwolnień w oparciu o te przepisy.

(17) Na podstawie dostępnych obecnie informacji nie jest właściwe ustanawianie zwolnień dla działalności badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na produkt i proces produkcji.

(18) Na podstawie dostępnych obecnie informacji nie jest właściwe wyznaczanie okresów przeglądu określonych zastosowań. Na podstawie art. 60 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 czas trwania przeglądu zezwolenia określa się dla każdego przypadku indywidualnie, uwzględniając między innymi ryzyko stwarzane przez zastosowania substancji, korzyści społecznoekonomiczne wynikające z zastosowania substancji i analizę substancji alternatywnych lub planu zastąpienia, przedstawionego dla zastosowań, dla których złożone zostały wnioski o wydanie zezwolenia. W przypadkach gdy nie istnieje odpowiednia substancja alternatywna, ryzyko stwarzane przez zastosowanie substancji jest ograniczane dzięki właściwym i skutecznym środkom zarządzania ryzykiem, a jeśli oczekuje się, że korzyści wynikające z zastosowania substancji mogą być duże - np. w przypadku zastosowań w produkcji produktów leczniczych lub wyrobów medycznych - czas trwania przeglądu może być długi.

(19) Aby uniknąć przedwczesnej utraty przydatności wyrobów, które nie są już produkowane po dacie ostatecznej, o której mowa w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, niektóre substancje (w ich postaci własnej lub w mieszaninach) wymienione w tym załączniku muszą być dostępne do produkcji części zamiennych służących do naprawy tych wyrobów, jeśli wyroby te nie mogą działać zgodnie z przeznaczeniem bez tych części zamiennych oraz jeśli niektóre substancje z załącznika XIV (w ich postaci własnej lub jako składnik mieszaniny) są niezbędne do naprawy tych wyrobów. W tym celu należy uprościć wnioski o udzielenie zezwolenia na stosowanie substancji z załącznika XIV w celu produkcji takich części zamiennych oraz naprawy takich wyrobów. Uregulowania przejściowe mające zastosowanie do substancji, których dotyczą te zastosowania, należy przedłużyć, aby umożliwić przyjęcie środków wykonawczych dla takich uproszczonych wniosków o udzielenie zezwolenia.

(20) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

(21) N,N-dimetyloformamid (DMF) spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełnia kryteria włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. c) tego rozporządzenia. Substancja ta została również zidentyfikowana i wpisana na kandydacką listę substancji zgodnie z art. 59 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, a także, zgodnie z art. 58 tego rozporządzenia, w zaleceniu z dnia 6 lutego 2014 r. Agencja uznała za priorytet włączenie tej substancji do załącznika XIV do tego rozporządzenia. DMF ma właściwości swoiste podobne do właściwości swoistych N,N-dimetyloacetamidu (DMAC) i N-metylo-2-pirolidonu (NMP), a te trzy substancje można uznać za potencjalne substancje alternatywne w przypadku niektórych najważniejszych zastosowań. NMP jest obecnie objęty trwającą procedurą wprowadzania ograniczeń zgodnie z art. 69 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. Wobec podobieństw tych trzech substancji, zarówno pod względem właściwości swoistych, jak i zastosowań przemysłowych, Komisja uważa, że aby zapewnić spójne podejście regulacyjne, należy odroczyć decyzję w sprawie włączenia DMF do załącznika XIV, co uczyniono już w przypadku DMAC, kiedy Komisja rozpatrzyła zalecenie Agencji z dnia 17 stycznia 2013 r.

(22) Dikarbamoilodiazen (C,C' -azodi(formamid)) (ADCA) spełnia kryteria klasyfikacji jako substancja działająca uczulająco na drogi oddechowe (Resp. Sens.1). Uwzględniając wszystkie dostępne informacje na temat właściwości swoistych ADCA i jego szkodliwych działań, Agencja stwierdziła, że można go uznać za substancję, w odniesieniu do której istnieją naukowe dowody prawdopodobnych poważnych skutków dla zdrowia ludzkiego dające powody do obaw równoważnych obawom stwarzanym przez pozostałe substancje wymienione w art. 57 lit. a)-e) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, w związku z czym spełnia on kryteria włączenia do załącznika XIV do tego rozporządzenia określone w art. 57 lit. f) tego rozporządzenia. Substancja ta została również zidentyfikowana i wpisana na kandydacką listę substancji zgodnie z art. 59 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, a także, zgodnie z art. 58 tego rozporządzenia, w zaleceniu z dnia 6 lutego 2014 r. Agencja uznała za priorytet włączenie tej substancji do załącznika XIV do tego rozporządzenia. Zastosowania ADCA są bardzo różnorodne i dotyczą szerokiego spektrum różnych branż wytwórczych, co - jak się oczekuje - będzie skutkowało bardzo skomplikowanymi wnioskami o udzielenie zezwolenia. Jako że obecnie doświadczenie w zakresie rozpatrywania wniosków o udzielenie zezwolenia dotyczących szerokiego spektrum zastosowań jest nadal ograniczone, należy na razie odroczyć decyzję w sprawie włączenia ADCA do załącznika XIV.

(23) Niektóre glinokrzemianowe ogniotrwałe włókna ceramiczne (Al-RCF) oraz cyrkonowe glinokrzemianowe ogniotrwałe włókna ceramiczne (Zr-RCF) spełniają kryteria klasyfikacji jako substancje rakotwórcze (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełniają kryteria włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. a) tego rozporządzenia. Zostały one również zidentyfikowane i wpisane na kandydacką listę substancji zgodnie z art. 59 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, a także, zgodnie z art. 58 tego rozporządzenia, w zaleceniu z dnia 6 lutego 2014 r. Agencja uznała za priorytet włączenie tych substancji do załącznika XIV do tego rozporządzenia. Włókna te są produkowane w bardzo niewielu zakładach przemysłowych i co do zasady są bezpośrednio przetwarzane w tym samym procesie produkcji w wyroby, które są następnie wykorzystywane w szeregu urządzeń przemysłowych do izolacji wysokotemperaturowej, co może potencjalnie prowadzić do znacznego narażenia pracowników. Jednak zastosowanie wyrobów wykonanych z włókien nie podlega udzieleniu zezwolenia na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. Aby przyjąć najwłaściwsze podejście regulacyjne, Komisja uznaje, że należy na razie odroczyć decyzję o włączeniu Al-RCF i Zr-RCF do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

(24) Kwas borowy, tetraboran disodu (bezwodny), tritlenek diboru i heptatlenek disodu tetraboru (hydrat) spełniają kryteria klasyfikacji jako substancje działające szkodliwie na rozrodczość (kategorii 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008, w związku z czym spełniają kryteria włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 określone w art. 57 lit. c) tego rozporządzenia. Zostały one również zidentyfikowane i wpisane na kandydacką listę substancji zgodnie z art. 59 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, a także, zgodnie z art. 58 tego rozporządzenia, w zaleceniu z dnia 1 lipca 2015 r. Agencja uznała za priorytet włączenie tych substancji do załącznika XIV do tego rozporządzenia. Zastosowania tych substancji są bardzo różnorodne i dotyczą szerokiego spektrum różnych branż wytwórczych, co - jak się oczekuje - będzie skutkowało bardzo skomplikowanymi wnioskami o udzielenie zezwolenia. Jako że obecnie doświadczenie w zakresie rozpatrywania wniosków o udzielenie zezwolenia dotyczących szerokiego spektrum zastosowań jest nadal ograniczone, należy na razie odroczyć decyzję w sprawie włączenia tych substancji do załącznika XIV.

(25) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 13 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W tabeli znajdującej się w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wprowadza się następujące zmiany:
1) dodaje się pozycje w brzmieniu:
Procedury przejściowe
Pozycja nrSubstancjaSwoista właściwość (swoiste właściwości), wymienione w art. 57Ostateczny termin składania wniosków (1)Data ostateczna (2)Wyłączone zastosowania (kategorie zastosowań)Terminy przeglądów
"32.1-bromopropan (bromek n-propylu)

Nr WE: 203-445-0

Nr CAS: 106-94-5

Działająca szkodliwie na rozrodczość

(kategorii 1B)

4 stycznia 2019 r.4 lipca 2020 r.--
33.Ftalan diizopentylu Nr WE: 210-088-4 Nr CAS: 605-50-5Działająca szkodliwie na rozrodczość

(kategorii 1B)

4 stycznia 2019 r.4 lipca 2020 r.--
34.Estry alkilowe o łańcuchach rozgałęzionych di-C6-8 kwasu 1,2- benzenodikarboksylowego, bogate w C7

Nr WE: 276-158-1

Nr CAS: 71888-89-6

Działająca szkodliwie na rozrodczość

(kategorii 1B)

4 stycznia 2019 r.4 lipca 2020 r.--
35.Estry alkilowe o łańcuchach prostych i rozgałęzionych di-C7-11 kwasu 1,2- benzenodikarboksylowego

Nr WE: 271-084-6

Nr CAS: 68515-42-4

Działająca szkodliwie na rozrodczość

(kategorii 1B)

4 stycznia 2019 r.4 lipca 2020 r.--
36.Ester dipentylowy o łańcuchach prostych i rozgałęzionych kwasu 1,2- benzenodikarboksylowego

Nr WE: 284-032-2

Nr CAS: 84777-06-0

Działająca szkodliwie na rozrodczość

(kategorii 1B)

4 stycznia 2019 r.4 lipca 2020 r.--
37.Ftalan bis(2-metoksyetylu) Nr WE: 204-212-6 Nr CAS: 117-82-8Działająca szkodliwie na rozrodczość

(kategorii 1B)

4 stycznia 2019 r.4 lipca 2020 r.--
38.Ftalan dipentylu Nr WE: 205-017-9 Nr CAS: 131-18-0Działająca szkodliwie na rozrodczość

(kategorii 1B)

4 stycznia 2019 r.4 lipca 2020 r.--
39.Ftalan n-pentylo-izopentylu

Nr WE: -

Nr CAS: 776297-69-9

Działająca szkodliwie na rozrodczość

(kategorii 1B)

4 stycznia 2019 r.4 lipca 2020 r.--
40.Olej antracenowy Nr WE: 292-602-7 Nr CAS: 90640-80-5Rakotwórcza

(kategorii 1B)***, PBT, vPvB

4 kwietnia 2019 r.4 października 2020 r.--
41.Pak, wysokotemperaturowa smoła węglowa

Nr WE: 266-028-2

Nr CAS: 65996-93-2

Rakotwórcza

(kategorii 1B), PBT, vPvB

4 kwietnia 2019 r.4 października 2020 r.--
42.4-(1,1,3,3- tetrametylobutylo)fenol oksyetylenowany

[obejmuje dobrze zdefiniowane substancje oraz substancje UVCB, polimery i homologi]

Nr WE: -

Nr CAS: -

Właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną (art. 57 lit. f) - środowisko)4 lipca 2019 r.4 stycznia 2021 r.--
43.4-nonylfenol oksyetylenowany o łańcuchu prostym lub rozgałęzionym

[substancje o prostym lub rozgałęzionym łańcuchu alkilowym z liczbą atomów węgla równą dziewięć, związanym kowalencyjnie z atomem węgla nr 4 w pierścieniu fenolu, oksyetylenowany, do których należą substancje UVCB oraz dobrze zdefiniowane substancje, polimery i homologi, które obejmują wszelkie poszczególne izomery lub ich kombinacje]

Nr WE: -

Nr CAS: -

Właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną (art. 57 lit. f) - środowisko)4 lipca 2019 r.4 stycznia 2021 r.--"
(1) Termin określony w art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (ii).

(2) Termin określony w art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (i).

2) wstawia się symbol "(*)" przy terminie wskazanym w kolumnie "Ostateczny termin składania wniosków" w przypadku następujących numerów pozycji substancji: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 i 31;
3) wstawia się symbol "(**)" przy terminie wskazanym w kolumnie "Data ostateczna" w przypadku następujących numerów pozycji substancji: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 i 31;
4) pod tabelą dodaje się uwagi w brzmieniu:

"(*) 1 września 2019 r. w przypadku zastosowania substancji do produkcji części zamiennych służących do naprawy wyrobów, których produkcji zaprzestano lub których produkcja zostanie zaprzestana przed datą ostateczną wskazaną w pozycji dotyczącej tej substancji, jeśli substancja ta została użyta do produkcji tych wyrobów, a wyroby nie mogą działać zgodnie z przeznaczeniem bez tych części zamiennych oraz w przypadku zastosowania substancji (w jej postaci własnej lub jako składnik mieszaniny) do naprawy tych wyrobów, jeśli substancji tej użyto w jej postaci własnej lub jako składnik mieszaniny do produkcji tych wyrobów, a wyrobów tych nie można naprawić bez zastosowania tej substancji.

(**) 1 marca 2021 r. w przypadku zastosowania substancji do produkcji części zamiennych służących do naprawy wyrobów, których produkcji zaprzestano lub których produkcja zostanie zaprzestana przed datą ostateczną wskazaną w pozycji dotyczącej tej substancji, jeśli substancja ta została użyta do produkcji tych wyrobów, a wyroby nie mogą działać zgodnie z przeznaczeniem bez tych części zamiennych oraz w przypadku zastosowania substancji (w jej postaci własnej lub jako składnik mieszaniny) do naprawy tych wyrobów, jeśli substancji tej użyto do produkcji tych wyrobów, a wyrobów tych nie można naprawić bez zastosowania tej substancji.

(***) Nie spełnia kryteriów identyfikacji jako substancja rakotwórcza, jeśli zawiera < 0,005 % (w/w) benzo[a]pirenu (nr EINECS 200-028-5).".

1 Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.