Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.161.68

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 czerwca 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 280/2015
z dnia 30 października 2015 r.
zmieniająca załącznik XIII (Transport), protokół 31 (w sprawie współpracy w konkretnych dziedzinach poza zakresem czterech swobód) i protokół 37 (zawierający listę podaną w art. 101) do Porozumienia EOG [2017/1069]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 86 i 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Należy rozszerzyć współpracę pomiędzy umawiającymi się stronami Porozumienia EOG w celu włączenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylającego decyzję nr 661/2010/UE 1 .

(2) Należy zatem zmienić protokół 31 do Porozumienia EOG, aby umożliwić podjęcie tej rozszerzonej współpracy.

(3) Rozporządzenie (UE) nr 1315/2013 uchyla decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 661/2010/UE, która jest uwzględniona w Porozumieniu i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII i protokół 37 do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Po art. 12 ust. 5 protokołu 31 do Porozumienia EOG dodaje się, co następuje:

"6. Państwa EFTA uczestniczą w działaniach, które mogą wynikać z następującego aktu prawnego Unii:

- 32013 R 1315: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE (Dz.U L 348 z 20.12.2013, s. 1).

Państwa EFTA w pełni uczestniczą, bez prawa głosu, w pracach komitetu ustanowionego w art. 52 przedmiotowego rozporządzenia.".

Artykuł  2

Skreśla się tekst pkt 5 w załączniku XIII do Porozumienia EOG (decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 661/2010/UE).

Artykuł  3

Skreśla się tekst pkt 4 protokołu 37 do Porozumienia EOG.

Artykuł  4

Teksty rozporządzenia (UE) nr 1315/2013 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  5

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po złożeniu ostatniej notyfikacji zgodnie z art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG( * .

Artykuł  6

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 października 2015 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Oda SLETNES
Przewodniczący

Deklaracja państw EFTA do decyzji nr 280/2015 z dnia 30 października 2015 r. uwzględniającej w Porozumieniu EOG rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013

"Zgodnie z procedurą określoną w art. 49 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1315/2013 dostosowania orientacyjnych map transeuropejskiej sieci transportowej rozszerzonych na określone państwa sąsiadujące, określone w załączniku III, są oparte na porozumieniach wysokiego szczebla dotyczących sieci infrastruktury zawartych między Unią a odnośnymi państwami sąsiadującymi. Państwa EFTA zwracają się do Unii o rozważenie następujących dostosowań w odniesieniu do map związanych z ich terytoriami i o potwierdzenie, że osiągnięto porozumienie wysokiego szczebla w rozumieniu art. 49 ust. 6:

- z sieci kompleksowej należy usunąć port lotniczy Vestmannaeyjar w Islandii,
- do sieci kompleksowej należy dodać port wodny Landeyjahöfn w Islandii,
- 18-kilometrowy odcinek drogi E18 prowadzący do miasta Oslo w Norwegii należy zastąpić równoległym odcinkiem drogi E6 jako część sieci bazowej,
- do sieci kompleksowej należy dodać porty lotnicze Rygge i Ørland w Norwegii,
- do sieci kompleksowej należy dodać porty wodne Kirkenes i Mo i Rana w Norwegii,
- z sieci kompleksowej należy usunąć porty wodne Sandefjord i Ålesund w Norwegii,
- porty wodne Grenland i Karmsund w Norwegii należy w sieci kompleksowej zastąpić odpowiednio portami Porsgrunn i Kopervik.".

Oświadczenie UE do decyzji nr 280/2015 z dnia 30 października 2015 r. uwzględniającej w Porozumieniu EOG rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013

"Unia przyjmuje do wiadomości dostosowania map zaproponowane przez państwa EFTA. Potwierdza ona, że postulowane zmiany są zgodne z odpowiednimi kryteriami przewidzianymi w rozporządzeniu (UE) nr 1315/2013 (zwanym dalej »rozporządzeniem«) oraz że w związku z powyższym osiągnięto porozumienie wysokiego szczebla w rozumieniu art. 49 ust. 6 rozporządzenia. To porozumienie wysokiego szczebla zostanie wykorzystane do dostosowania załącznika III do rozporządzenia w odniesieniu do orientacyjnych map dotyczących zainteresowanych państw EFTA. W tym celu Komisja wykorzysta procedurę określoną w art. 49 ust. 6 rozporządzenia.".

1 Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 1.
*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.