Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.154.30

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 grudnia 2013 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG
nr 230/2013
z dnia 13 grudnia 2013 r.
zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1034/2011 z dnia 17 października 2011 r. w sprawie nadzoru nad bezpieczeństwem w zarządzaniu ruchem lotniczym i służbach żeglugi powietrznej oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 691/2010 1 .

(2) Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1034/2011 uchyla rozporządzenie Komisji (WE) nr 1315/2007 2 , które jest uwzględnione w Porozumieniu EOG i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do Porozumienia EOG, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku XIII do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 66xa (rozporządzenie Komisji (UE) nr 691/2010) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32011 R 1034: rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1034/2011 z dnia 17 października 2011 r. (Dz.U. L 271 z 18.10.2011, s. 15).";

2) po pkt 66xa (rozporządzenie Komisji (UE) nr 691/2010) dodaje się punkt w brzmieniu:

"66xb. 32011 R 1034: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1034/2011 z dnia 17 października 2011 r. w sprawie nadzoru nad bezpieczeństwem w zarządzaniu ruchem lotniczym i służbach żeglugi powietrznej oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 691/2010 (Dz.U. L 271 z 18.10.2011, s. 15).";

3) skreśla się pkt 66ya (rozporządzenie (WE) nr 1315/2007).
Artykuł  2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1034/2011 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2013 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * , lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 229/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. 3 lub decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 163/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. 4 , w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2013 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Thórir IBSEN

Przewodniczący

1 Dz.U. L 271 z 18.10.2011, s. 15.
2 Dz.U. L 291 z 9.11.2007, s. 16.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
3 Zob. s. 28 niniejszego Dziennika Urzędowego.
4 Dz.U. L 76 z 15.3.2012, s. 51.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.