Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2012.76.23

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 grudnia 2011 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 139/2011
z dnia 2 grudnia 2011 r.
zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik XIII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 120/2011 z dnia 21 października 2011 r.(1).

(2) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2011/26/UE z dnia 14 stycznia 2011 r. upoważniającą państwa członkowskie do przyjęcia określonych odstępstw na mocy dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych(2),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W pkt 13c (dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) załącznika XIII do Porozumienia dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32011 D 0026: decyzją Komisji 2011/26/UE z dnia 14 stycznia 2011 r. (Dz.U. L 13 z 18.1.2011, s. 64).".

Artykuł  2

Teksty decyzji 2011/26/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2011 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2011 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Kurt JÄGER

Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 341 z 22.12.2011, s. 85.

(2) Dz.U. L 13 z 18.1.2011, s. 64.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.