Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.336.31

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 września 2002 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 131/2002
z dnia 27 września 2002 r.
zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dostosowane Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik XIII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 106/2002 z dnia 12 lipca 2002 r.(1).

(2) Należy włączyć do Porozumienia rozporządzenie Komisji (WE) nr 336/2002 z dnia 22 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 805/1999 ustanawiające niektóre środki w celu wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 718/1999 w sprawie polityki dotyczącej potencjału przewozowego floty wspólnotowej promującej żeglugę śródlądową(2),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

W pkt 45b (rozporządzenie Komisji (WE) nr 805/1999) załącznika XIII do Porozumienia, dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32002 R 0336: rozporządzeniem Komisji (WE) nr 336/2002 z dnia 22 lutego 2002 r. (Dz.U. L 53 z 23.2.2002, str. 11)."

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia (WE) nr 336/2002 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 28 września 2002 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG(*)

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 września 2002 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Gunnar Snorri GUNNARSSON
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 298 z 31.10.2002, str. 27.

(2) Dz.U. L 53 z 23.2.2002, str. 11.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.