Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.298.23

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 lipca 2002 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 105/2002
z dnia 12 lipca 2002 r.
zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dostosowane Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik XIII do Porozumienia został zmieniony decyzją nr 56/2002 Wspólnego Komitetu EOG z dnia 31 maja 2002 r.(1).

(2) Decyzję nr 1346/2001/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. zmieniającą decyzję nr 1692/96/WE w zakresie portów morskich, portów śródlądowych oraz terminali intermodalnych, jak również projektu nr 8 wymienionego w załączniku III(2) należy włączyć do Porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1
1. W załączniku XIII do Porozumienia pkt 5 (decyzja nr 1692/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się, co następuje:

"zmieniona:

- 32001 D 1346: decyzją nr 1346/2001/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. (Dz.U. L 185 z 6.7.2001, str. 1).";

b) następujące dostosowania dodaje się po dostosowaniu j):

"ja) w sekcji 5 (Porty morskie) załącznika I do decyzji, dodaje się punkty zilustrowane mapami, określonymi w dodatku 1 do tego załącznika:

»5.6. Islandia

5.7. Norwegia«;."

2. W dodatku 1 załącznika XIII do Porozumienia wyrazy "(patrz dostosowania i), j) i k) w pkt 5 załącznika XIII do Porozumienia)" zastępuje się wyrazami "(patrz dostosowania i), j), ja) i k) w pkt 5 załącznika XIII do Porozumienia)".
3. Mapy określone w dostosowaniu ja) dodane przez pkt 1 lit. b) powyżej znajdują się w Załączniku do niniejszej decyzji oraz dodaje się je do dodatku 1 do załącznika XIII do Porozumienia po mapie "3.16" odnoszącej się do Norwegii.
Artykuł  2

Teksty decyzji 1346/2001/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 13 lipca 2002 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 lipca 2002 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
G. S. GUNNARSSON
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 238 z 5.9.2002, str. 18.

(2) Dz.U. L 185 z 6.7.2001, str. 1.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

ZAŁĄCZNIK

.................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

.................................................

grafika
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.