Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.277.10

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 sierpnia 2004 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 41/2004
z dnia 23 kwietnia 2004 r.
zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dostosowane Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej Porozumieniem, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik XIII do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 2/2004 z dnia 6 lutego 2004 r.(1).

(2) Dyrektywę 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie zgłaszania zdarzeń w lotnictwie cywilnym(2) należy włączyć do Porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

W załączniku XIII do Porozumienia po pkt 66f (dyrektywa 2002/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się co następuje:

"66.g 32003 L 0042: dyrektywa 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie zgłaszania zdarzeń w lotnictwie cywilnym (Dz.U. L 167 z 4.7.2003, str. 23)."

Artykuł  2

Teksty dyrektywy 2003/42/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 24 kwietnia 2004 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia, zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 kwietnia 2004 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu
P. WESTERLUND
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 116 z 22.4.2004, str. 42.

(2) Dz.U. L 167 z 4.7.2003, str. 23.

(*) Wskazano wymogi konstytucyjne.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.