Dz.U.UE.L.2019.36.56

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 maja 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 96/2017
z dnia 5 maja 2017 r.
zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2019/208]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów "Sterowanie" systemu kolei w Unii Europejskiej 1  sprostowane w Dz.U L 279 z 15.10.2016, s. 94.

(2) Rozporządzenie (UE) 2016/919 uchyla decyzję Komisji 2012/88/UE 2 , która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Tekst pkt 37i (decyzja Komisji 2012/88/UE) w załączniku XIII do Porozumienia EOG otrzymuje brzmienie:

"32016 R 0919: rozporządzenie Komisji (UE) 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów »Sterowanie« systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz.U. L 158 z 15.6.2016, s. 1) sprostowane w Dz.U. L 279 z 15.10.2016, s. 94.".

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia (UE) 2016/919, sprostowanego w Dz.U. L 279 z 15.10.2016, s. 94, w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 6 maja 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 maja 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 158 z 15.6.2016, s. 1.
2 Dz.U. L 51 z 23.2.2012, s. 1.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.