Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.263.37

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 2015 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 318/2015
z dnia 11 grudnia 2015 r.
zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2017/1829]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 80/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie kodeksu postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2299/89 1 .

(2) Rozporządzenie (WE) nr 80/2009 uchyla rozporządzenie Rady (EWG) nr 2299/89 2 , które jest uwzględnione w Porozumieniu EOG; w związku z powyższym należy je skreślić w ramach Porozumienia EOG.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Tekst pkt 63 (rozporządzenie Rady (EWG) nr 2299/89) w załączniku XIII do Porozumienia EOG otrzymuje brzmienie:

"32009 R 0080: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 80/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie kodeksu postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2299/89 (Dz.U. L 35 z 4.2.2009, s. 47).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a) w art. 8 ust. 1, w odniesieniu do państw EFTA, słowa »Wspólnota« i »Komisja« należy rozumieć jako »państwa EFTA«;

b) art. 8 ust. 2 nie ma zastosowania do państw EFTA. Państwa EFTA monitorują dyskryminujące lub nierównoważne traktowanie przewoźników lotniczych państw EFTA przez sprzedawców systemu w państwach trzecich;

c) w art. 11 ust. 8, w odniesieniu do państw EFTA, słowa »w dyrektywie 95/46/WE, w przepisach krajowych przyjętych zgodnie z tą dyrektywą i w postanowieniach umów międzynarodowych, których Wspólnota jest stroną« należy rozumieć jako »w dyrektywie 95/46/WE i w przepisach krajowych przyjętych zgodnie z tą dyrektywą«. W art. 11 ust. 9, w odniesieniu do państw EFTA, słowa »przepisów tej dyrektywy, przepisów krajowych przyjętych na jej podstawie i postanowień porozumień międzynarodowych, których Wspólnota jest stroną« należy rozumieć jako »przepisów tej dyrektywy i przepisów krajowych przyjętych zgodnie z tą dyrektywą«;

d) w art. 13, 14, 15 i 16, jeśli chodzi o państwa EFTA, odniesienia do Komisji należy rozumieć jako odniesienia do Urzędu Nadzoru EFTA, odniesienia do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich - jako odniesienia do Trybunału EFTA, a słowa »art. 81 i 82 Traktatu« - jako »art. 53 i 54 Porozumienia EOG«.".

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia (WE) nr 80/2009 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2015 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 grudnia 2015 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Oda SLETNES
Przewodniczący

Oświadczenie państw EFTA

w sprawie decyzji nr 318/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. włączającej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 80/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie kodeksu postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2299/89

"Uchylone rozporządzenie Rady (EWG) nr 2299/89 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 80/2009 dotyczą m.in. uprawnienia do nakładania grzywien w konkretnej dziedzinie prawa konkurencji. Uwzględnienie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 80/2009 pozostaje bez uszczerbku dla rozwiązań instytucjonalnych w odniesieniu do przyszłych aktów przyznających uprawnienia do nakładania grzywien poza dziedziną prawa konkurencji."

1 Dz.U. L 35 z 4.2.2009, s. 47.
2 Dz.U. L 220 z 29.7.1989, s. 1.
* Wskazano wymogi konstytucyjne.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.