Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.161.62

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 2015 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 275/2015
z dnia 30 października 2015 r.
zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG [2017/1064]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych, zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 oraz uchylenia dyrektywy 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzeń Komisji (WE) nr 1321/2007 i (WE) nr 1330/2007 1 .

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XIII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku XIII do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) tekst pkt 66d (rozporządzenie (UE) nr 996/2010 Parlamentu Europejskiego i Rady) otrzymuje brzmienie:

"32010 R 0996: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 z dnia 20 października 2010 r. w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im oraz uchylające dyrektywę 94/56/WE (Dz.U. L 295 z 12.11.2010, s. 35), zmienione:

- 32014 R 0376: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. (Dz.U. L 122 z 24.4.2014, s. 18).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy przedmiotowego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

W art. 18 ust. 5 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Liechtenstein i Szwajcaria posiadają wspólną krajową bazę danych dotyczącą zdarzeń w lotnictwie cywilnym. Istotne informacje pochodzące z Liechtensteinu będą łączone z danymi szwajcarskimi w centralnym repozytorium.«";

2) po pkt 66gb (rozporządzenie Komisji (WE) nr 1330/2007) dodaje się, co następuje:

"66gc. 32014 R 0376: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych, zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 996/2010 oraz uchylenia dyrektywy 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzeń Komisji (WE) nr 1321/2007 i (WE) nr 1330/2007 (Dz.U. L 122 z 24.4.2014, s. 18).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy przedmiotowego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

Liechtenstein i Szwajcaria posiadają wspólną krajową bazę danych dotyczącą zdarzeń w lotnictwie cywilnym. Istotne informacje pochodzące z Liechtensteinu będą łączone z danymi szwajcarskimi w centralnym repozytorium. W związku z dwustronną współpracą ze Szwajcarią dotyczącą zdarzeń w lotnictwie cywilnym w Liechtensteinie Liechtenstein będzie rozpatrywał napływające wnioski w ścisłej współpracy ze Szwajcarią zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem.".

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 376/2014 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 października 2015 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Oda SLETNES
Przewodniczący
1 Dz.U. L 122 z 24.4.2014, s. 18.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.