Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2003.257.29

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 października 2003 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 79/2003
z dnia 20 czerwca 2003 r.
zmieniającą załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dostosowane Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej Porozumieniem, w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik XI do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 168/2002 z dnia 6 grudnia 2002 r.(1)

(2) Decyzja nr 676/2002/WE Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram regulacyjnych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o spektrum radiowym)(2) ma być włączona do Porozumienia,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Po pkt 5ce (rozporządzenia (WE) nr 2887/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady) załącznika XI do Porozumienia dodaje się pkt 5cf w brzmieniu:

"5cf. 32002 D 0676: decyzja nr 676/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram regulacyjnych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o spektrum radiowym) (Dz.U. L 108 z 24.4.2002, str. 1).

Przepisy tej decyzji, do celów niniejszego Porozumienia, należy rozumieć z uwzględnieniem następujących dostosowań:

W art. 6 dodaje się ustępy w brzmieniu:

»4. Bez uszczerbku dla ust. 5 i 6, ust. 1-4 nie stosuje się do Państw EFTA.

5. Państwa EFTA ze swej strony wykonują zadania Komisji wymienione w ust. 1 i powiadamiają Stały Komitet o wszelkich trudnościach prawnych i faktycznych, które mogą zostać spowodowane przez państwa trzecie lub organizacje międzynarodowe podczas wprowadzania w życie niniejszej decyzji; Stały Komitet opracowuje sprawozdanie.

6. Niniejszy artykuł nie narusza praw i obowiązków Państw EFTA wynikających z obowiązujących umów międzynarodowych.«"

Artykuł  2

Teksty decyzji nr 676/2002/WE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 21 czerwca 2003 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia zostały dokonane wobec Komitetu Wspólnego(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Dodatku EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 czerwca 2003 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
P. WESTERLUND
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 38 z 13.2.2003, str. 30.

(2) Dz.U. L 108 z 24.4.2003, str. 1.

(*) Wskazano wymogi konstytucyjne.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.