Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.254.52

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 240/2017
z dnia 15 grudnia 2017 r.
zmieniająca załącznik XI (Komunikacja elektroniczna, usługi audiowizualne i społeczeństwo informacyjne) do Porozumienia EOG [2019/1646]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2017/1438 z dnia 4 sierpnia 2017 r. zmieniającą decyzję 2007/131/WE w sprawie udostępnienia w sposób zharmonizowany widma radiowego na potrzeby urządzeń wykorzystujących technologię ultraszerokopasmową na terytorium Wspólnoty 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2017/1483 z dnia 8 sierpnia 2017 r. zmieniającą decyzję 2006/771/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu i uchylającą decyzję 2006/804/WE 2 .

(3) Decyzja wykonawcza (UE) 2017/1483 uchyla, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2018 r., decyzję Komisji 2006/804/WE 3 , która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2018 r.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XI do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku XI do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 5cw (decyzja Komisji 2007/131/WE) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32017 D 1438: decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/1438 z dnia 4 sierpnia 2017 r. (Dz.U L 205 z 8.8.2017, s. 89).";

2) w pkt 5cz (decyzja Komisji 2006/771/WE) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32017 D 1483: decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/1483 z dnia 8 sierpnia 2017 r. (Dz.U. L 214 z 18.8.2017, s. 3).";

3) tekst pkt 5cza (decyzja Komisji 2006/804/WE) skreśla się ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2018 r.
Artykuł  2

Teksty decyzji wykonawczych (UE) 2017/1438 i (UE) 2017/1483 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Sabine MONAUNI
Przewodniczący
1 Dz.U. L 205 z 8.8.2017, s. 89.
2 Dz.U. L 214 z 18.8.2017, s. 3.
3 Dz.U. L 329 z 25.11.2006, s. 64.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.