Dz.U.UE.L.2019.36.54

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 maja 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 95/2017
z dnia 5 maja 2017 r.
zmieniająca załącznik XI (Komunikacja elektroniczna, usługi audiowizualne i społeczeństwo informacyjne) do Porozumienia EOG [2019/207]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/2295 z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniającą decyzje 2000/518/WE, 2002/2/WE, 2003/490/WE, 2003/821/WE, 2004/411/WE, 2008/393/WE, 2010/146/UE, 2010/625/UE, 2011/61/UE oraz decyzje wykonawcze 2012/484/UE i 2013/65/UE w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych przez niektóre państwa, na podstawie art. 25 ust. 6 dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/2297 z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniającą decyzje 2001/497/WE i 2010/87/UE w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych państwom trzecim oraz podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w takich państwach, na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 2 .

(3) Decyzja Komisji 2000/519/UE 3 , która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG, stała się nieaktualna, w związku z powyższym należy ją uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XI do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku XI do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 5ea (decyzja Komisji 2000/518/WE), 5ee (decyzja Komisji 2002/2/WE), 5eg (decyzja Komisji 2003/490/WE), 5eh (decyzja Komisji 2003/821/WE), 5ei (decyzja Komisji 2004/411/WE), 5ek (decyzja Komisji 2008/393/WE), 5el (decyzja Komisji 2010/146/UE), 5em (decyzja Komisji 2010/625/UE), 5en (decyzja Komisji 2011/61/UE), 5eo (decyzja wykonawcza Komisji 2012/484/UE), oraz 5ep (decyzja wykonawcza Komisji 2013/65/UE) dodaje się, co następuje:

", zmienione:

- 32016 D 2295: decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2295 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U L 344 z 17.12.2016, s. 83).";

2) w pkt 5ed (decyzja Komisji 2001/497/UE) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32016 D 2297: decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2297 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. L 344 z 17.12.2016, s. 100).";

3) w pkt 5ef (decyzja Komisji 2010/87/UE) dodaje się, co następuje:

"zmienione:

- 32016 D 2297: decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/2297 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. L 344 z 17.12.2016, s. 100).";

4) skreśla się pkt 5eb (decyzja Komisji 2000/519/WE).
Artykuł  2

Teksty decyzji wykonawczych (UE) 2016/2295 i (UE) 2016/2297 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 6 maja 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 maja 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 344 z 17.12.2016, s. 83.
2 Dz.U. L 344 z 17.12.2016, s. 100.
3 Dz.U. L 215 z 25.8.2000, s. 4.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.