Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.263.34

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 2015 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 315/2015
z dnia 11 grudnia 2015 r.
zmieniająca załącznik XI (Komunikacja elektroniczna, usługi audiowizualne i społeczeństwo informacyjne) do Porozumienia EOG [2017/1826]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 2000/520/WE 1 , która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG, została unieważniona przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrokiem z dnia 6 października 2015 r. w sprawie C-362/14 2 ; w związku z powyższym odniesienie do decyzji 2000/520/WE należy usunąć z Porozumienia EOG.

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XI do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku XI do Porozumienia EOG skreśla się pkt 5ec (decyzja Komisji 2000/520/WE).

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2015 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 grudnia 2015 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Oda SLETNES
Przewodniczący
1 Dz.U. L 215 z 25.8.2000, s. 7.
2 Dz.U. C 398 z 30.11.2015, s. 5.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.