Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.161.57

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 2015 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 271/2015
z dnia 30 października 2015 r.
zmieniająca załącznik XI (Komunikacja elektroniczna, usługi audiowizualne i społeczeństwo informacyjne) do Porozumienia EOG [2017/1060]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2015/516 z dnia 26 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 874/2004 ustanawiające reguły porządku publicznego dotyczące wprowadzenia w życie i funkcji Domeny Najwyższego Poziomu.eu oraz zasady regulujące rejestrację 1 .

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XI do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W pkt 5oab (rozporządzenie Komisji (WE) nr 874/2004) w załączniku XI do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32015 R 0516: rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/516 z dnia 26 marca 2015 r. (Dz.U. L 82 z 27.3.2015, s. 14).";

2) skreśla się tekst dostosowania.
Artykuł  2

Teksty rozporządzenia (UE) 2015/516 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 października 2015 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Oda SLETNES
Przewodniczący
1 Dz.U. L 82 z 27.3.2015, s. 14.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.