Dz.U.UE.L.2019.36.52

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 maja 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 94/2017
z dnia 5 maja 2017 r.
zmieniająca załącznik VII (Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych) i załącznik X (Usługi ogólne) do Porozumienia EOG [2019/206]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającą dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym ("rozporządzenie w sprawie IMI") 1 .

(2) Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 213/2011 2  uwzględnionym w Porozumieniu EOG wprowadzono specjalistyczne szkolenie medyczne w zakresie onkologii klinicznej i w zakresie genetyki klinicznej do wykazu tytułów szkoleń w zakresie medycyny specjalistycznej w załączniku V do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 3 , uwzględnionej w Porozumieniu EOG i którą w związku z tym należałoby dostosować tak, by odzwierciedlała tytuły poszczególnych szkoleń w państwach EFTA.

(3) W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić załączniki VII i X do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W pkt 1 (dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) załącznika VII do Porozumienia EOG:

1) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32013 L 0055: dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 132).";

2) skreśla się pkt C;
3) pkt A, B, D i E otrzymują odpowiednio oznaczenia B, D, E i F.
4) dodaje się pkt w brzmieniu:

"A) W art. 3 ust. 1 lit. m) po słowach »Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej« dodaje się słowa »i Trybunału EFTA zgodnie z Porozumieniem EOG«.

[...]

C) W art. 21a ust. 4 dodaje się akapit w brzmieniu:

»Jeśli przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne zgłoszone przez państwo EFTA zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu spełniają warunki określone w niniejszym rozdziale, Urząd Nadzoru EFTA wydaje zalecenie w sprawie zmiany załącznika VII do Porozumienia EOG, aby zaktualizować tytuły przyjęte przez państwa EFTA w odniesieniu do dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji oraz, w stosownych przypadkach, instytucji wydającej dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji, zaświadczenia, które mu towarzyszy, oraz odpowiedniego tytułu zawodowego. Wspólny komitet EOG bierze pod uwagę zalecenia wydane przez Urząd Nadzoru EFTA przy wprowadzaniu zmian do załącznika VII do Porozumienia EOG.«";

5) w pkt E lit. a) ppkt (iii) dodaje się tabelę w brzmieniu:
"KrajOnkologia kliniczna

Minimalny okres szkolenia:

5 lat

Genetyka kliniczna

Minimalny okres szkolenia:

4 lata

TytułTytuł
ÍslandErfðalæknisfræði
Liechtenstein
NorgeMedisinsk genetikk"
Artykuł  2

W pkt 3 (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012) załącznika X do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32013 L 0055: dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/55/UE z dnia 20 listopada 2013 r. (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 132).".

Artykuł  3

Teksty dyrektywy 2013/55/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 6 maja 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG( * .

Artykuł  5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 maja 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 132.
2 Dz.U. L 59 z 4.3.2011, s. 4.
3 Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22.
*) Wskazano wymogi konstytucyjne.