Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.254.50

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 237/2017
z dnia 15 grudnia 2017 r.
zmieniająca załącznik VII (Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych) do Porozumienia EOG [2019/1645]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/983 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie procedury wydawania europejskiej legitymacji zawodowej oraz stosowania mechanizmu ostrzegania na podstawie dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 1 .

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik VII do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Po pkt 1a (decyzja Komisji 2007/172/WE) w załączniku VII do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

"1b. 32015 R 0983: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/983 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie procedury wydawania europejskiej legitymacji zawodowej oraz stosowania mechanizmu ostrzegania na podstawie dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U L 159 z 25.6.2015, s. 27).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/983 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * , lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 94/2017 z dnia 5 maja 2017 r. 2 , w zależności od tego, co nastąpi później.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2017 r.

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Sabine MONAUNI

Przewodniczący

1 Dz.U. L 159 z 25.6.2015, s. 27.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
2 Dz.U. L 36 z 7.2.2019, s. 52.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.