Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.43.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 lutego 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/222
z dnia 15 lutego 2018 r.
zmieniające załącznik VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej ds. monitorowania wirusowego i bakteriologicznego skażenia małż
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt 1 , w szczególności jego art. 32 ust. 5 i 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 określa ogólne zadania laboratoriów referencyjnych Unii Europejskiej ("laboratoria referencyjne UE") ds. żywności i pasz oraz ds. zdrowia zwierząt, a także dotyczące ich wymogi. Wyznaczone laboratoria referencyjne UE są wymienione w załączniku VII do tego rozporządzenia, w tym laboratorium odpowiedzialne za monitorowanie wirusowego i bakteriologicznego skażenia małż.

(2) Wyznaczenie laboratorium referencyjnego UE ds. monitorowania wirusowego i bakteriologicznego skażenia małż z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie przestanie obowiązywać w dniu 31 grudnia 2018 r. w następstwie notyfikacji dokonanej przez Zjednoczone Królestwo zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej.

(3) Ponieważ Salmonella, Escherichia coli i wirusy stanowią główne przenoszone przez żywność zagrożenia u małż, laboratorium referencyjne UE ds. analizy i badań chorób odzwierzęcych (salmonelli), laboratorium referencyjne UE ds. Escherichia coli, w tym werotoksycznych szczepów E. coli (VTEC) oraz laboratorium referencyjne UE ds. wirusów przenoszonych przez żywność powinny przeprowadzać badania analityczne na obecność, odpowiednio salmonelli, E. coli i wirusów, które to badania dotychczas były przeprowadzane przez laboratorium referencyjne UE ds. monitorowania wirusowego i bakteriologicznego skażenia małż. Laboratorium referencyjne UE ds. monitorowania morskich biotoksyn powinno przejąć działalność związaną z klasyfikacją i monitorowaniem obszarów produkcji małży. Laboratorium referencyjne UE ds. monitorowania wirusowego i bakteriologicznego skażenia małż nie jest już zatem potrzebne i dlatego powinno zostać usunięte z wykazu w załączniku VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 882/2004.

(5) Aby uniknąć wszelkich zakłóceń w działalności prowadzonej dotychczas przez laboratorium referencyjne UE ds. monitorowania wirusowego i bakteriologicznego skażenia małż, środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2019 r.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W części I załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 882/2004 skreśla się pkt 4.

Artykuł  2

Laboratorium referencyjne UE ds. analizy i badań chorób odzwierzęcych (salmonelli), laboratorium referencyjne UE ds. Escherichia coli, w tym werotoksycznych szczepów E. coli (VTEC) oraz laboratorium referencyjne UE ds. wirusów przenoszonych przez żywność przejmują działalność prowadzoną dotychczas przez laboratorium referencyjne UE ds. monitorowania wirusowego i bakteriologicznego skażenia małż w zakresie badań analitycznych na obecność, odpowiednio, salmonelli, E. coli i wirusów.

Laboratorium referencyjne UE ds. monitorowania morskich biotoksyn przejmuje działalność związaną z klasyfikacją i monitorowaniem obszarów produkcji małży.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 15 lutego 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 165 z 30.4.2004, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.