Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.189.43

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 2016 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 27/2016
z dnia 5 lutego 2016 r.
zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenia społeczne) do Porozumienia EOG [2017/1310]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej "Porozumieniem EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Ze względów praktycznych punkty w tytułach "AKTY PRAWNE NALEŻYCIE UWZGLĘDNIANE PRZEZ UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY", "AKTY PRAWNE DO UWZGLĘDNIENIA PRZEZ UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY" oraz "II. OCHRONA UPRAWNIEŃ DO DODATKOWYCH ŚWIADCZEŃ EMERYTALNYCH LUB RENTOWYCH" w załączniku VI do Porozumienia EOG otrzymują zmienione oznaczenia.

(2) Decyzja nr S7 z dnia 22 grudnia 2009 r. 1  została zastąpiona decyzją nr S10 2 , a oba te akty są uwzględnione w Porozumieniu EOG, w związku z czym należy usunąć z Porozumienia EOG odniesienie do decyzji nr S7.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik VI do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku VI do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) w punktach w tytule "AKTY PRAWNE NALEŻYCIE UWZGLĘDNIANE PRZEZ UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY" wprowadza się następujące zmiany:
(i) pkt 3.1 (decyzja nr A1), 3.2 (decyzja nr A2) oraz 3.3 (decyzja nr A3) otrzymują odpowiednio oznaczenia pkt 3.A1, 3.A2 i 3.A3;
(ii) pkt 4.1 (decyzja nr E1), 4.2 (decyzja nr E2) oraz 4.3 (decyzja nr E4) otrzymują odpowiednio oznaczenia pkt 3. E1, 3.E2 i 3.E4;
(iii) pkt 5.1 (decyzja nr F1) otrzymuje oznaczenie pkt 3.F1;
(iv) pkt 6.1 (decyzja nr H1), 6.2 (decyzja nr H2), 6.3 (decyzja nr H3), 6.4 (decyzja nr H4), 6.5 (decyzja nr H5) oraz 6.6 (decyzja nr H6) otrzymują odpowiednio oznaczenia pkt 3.H1, 3.H2, 3.H3, 3.H4, 3.H5 oraz 3.H6;
(v) pkt 7.1 (decyzja nr P1) otrzymuje oznaczenie pkt 3.P1;
(vi) pkt 7.2 (decyzja nr R1) otrzymuje oznaczenie pkt 3.R1;
(vii) pkt 8.1 (decyzja nr S1), 8.2 (decyzja nr S2), 8.3 (decyzja nr S3), 8.5 (decyzja nr S4), 8.6 (decyzja nr S6) oraz 8.8 (decyzja nr S8) oraz 8.9 (decyzja nr S10) otrzymują odpowiednio oznaczenia pkt 3.S1, 3.S2, 3.S3, 3.S5, 3. S6, 3.S8 oraz 3.S10;
(viii) skreśla się tekst pkt 8.7 (decyzja nr S7);
(ix) pkt 8.4 (decyzja nr S9) otrzymuje oznaczenie pkt 3.S9;
(x) pkt 9.1 (decyzja nr U1), 9.2 (decyzja nr U2), 9.3 (decyzja nr U3) oraz 9.4 (decyzja nr U4) otrzymują odpowiednio oznaczenia pkt 3.U1, 3.U2, 3.U3 oraz 3.U4;
2) w punktach w tytule "AKTY PRAWNE UWZGLĘDNIANE PRZEZ UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY" wprowadza się następujące zmiany:
(i) pkt 10.1 (zalecenie nr P1) otrzymuje oznaczenie pkt 4.P1;
(ii) pkt 11.1 (zalecenie nr U1) oraz 11.2 (zalecenie nr U2) otrzymują odpowiednio oznaczenia pkt 4.U1 oraz 4.U2;
(iii) pkt 11.3 (zalecenie nr S1) otrzymuje oznaczenie pkt 4.S1;
3) w tytule "II. OCHRONA UPRAWNIEŃ DO DODATKOWYCH ŚWIADCZEŃ EMERYTALNYCH LUB RENTOWYCH" pkt 12 (dyrektywa Rady 98/49/WE) oraz 13 (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/50/UE) otrzymują odpowiednio oznaczenia pkt 5 i 6.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2016 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  3

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 lutego 2016 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. C 107 z 27.4.2010, s. 8.
2 Dz.U. C 152 z 20.5.2014, s. 16.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.