Dz.U.UE.L.2019.36.44

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 maja 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 93/2017
z dnia 5 maja 2017 r.
zmieniająca załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG [2019/205]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 2 .

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 3  z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 229 z 1.9.2009, s. 29 i Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 87.

(4) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) nr 543/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie dostarczania i publikowania danych na rynkach energii elektrycznej, zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 4 .

(5) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającą dyrektywę 2003/54/WE 5 .

(6) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylającą dyrektywę 2003/55/WE 6 .

(7) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję Komisji 2010/685/UE z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniającą rozdział 3 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego 7 .

(8) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję Komisji 2012/490/UE z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 715/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego 8 .

(9) Rozporządzenie (WE) nr 714/2009 uchyla rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 9 , które jest uwzględnione w Porozumieniu i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(10) Rozporządzenie (WE) nr 715/2009 uchyla rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady 10 , które jest uwzględnione w Porozumieniu i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(11) Dyrektywa 2009/72/WE uchyla dyrektywę 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 11 , która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(12) Dyrektywa 2009/73/WE uchyla dyrektywę 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 12 , która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(13) Decyzja Komisji 2011/280/UE 13  uchyla decyzję Komisji 2003/796/WE 14 , która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG i którą w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(14) Operatorów systemów przesyłowych państw EFTA nie powinno uważać się za operatorów z państw trzecich do celów ENTSO energii elektrycznej oraz ENTSO gazu.

(15) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IV do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku IV do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 20 (rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady) otrzymuje brzmienie:

"32009 R 0714: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 (Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 15), zmienione:

- 32013 R 0543: rozporządzeniem Komisji (UE) nr 543/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. (Dz.U. L 163 z 15.6.2013, s. 1).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a) w art. 3 ust. 3 oraz art. 15 ust. 6 w stosunku do państw EFTA odniesienia do »Komisji« odczytuje się jako odniesienia do »Urzędu Nadzoru EFTA«;

b) przepisy dotyczące wiążących decyzji Agencji, o których mowa w art. 17 ust. 5, zastępuje się następującymi przepisami w przypadkach dotyczących państw EFTA:

»(i) W przypadkach dotyczących co najmniej jednego państwa EFTA Urząd Nadzoru EFTA przyjmuje decyzje skierowane do krajowych organów regulacyjnych odnośnych państw EFTA.

(ii) Agencja ma prawo do pełnego udziału w pracach Urzędu Nadzoru EFTA oraz jego organów przygotowawczych, jeśli Urząd Nadzoru EFTA wykonuje - w odniesieniu do państw EFTA - funkcje Agencji przewidziane w niniejszym Porozumieniu, nie ma jednak prawa głosu.

(iii) Urząd Nadzoru EFTA ma prawo do pełnego udziału w pracach Agencji oraz jej organów przygotowawczych, nie ma jednak prawa głosu.

(iv) Przyjmując decyzje, opinie oraz zalecenia, Agencja oraz Urząd Nadzoru EFTA ściśle ze sobą współpracują.

Decyzje Urzędu Nadzoru EFTA podejmowane są, bez zbędnej zwłoki, na podstawie projektów przygotowanych przez Agencję z własnej inicjatywy lub na wniosek Urzędu Nadzoru EFTA.

Przygotowując projekt na potrzeby Urzędu Nadzoru EFTA zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, Agencja informuje o tym Urząd Nadzoru EFTA. Urząd określa termin, w jakim krajowe organy regulacyjne państw EFTA mogą przedstawić swoje opinie na dany temat, w pełni uwzględniając pilny charakter sprawy, jej złożoność i potencjalne skutki.

Krajowe organy regulacyjne państw EFTA mogą zwrócić się do Urzędu Nadzoru EFTA, by ponownie rozważył swoją decyzję. Urząd Nadzoru EFTA przekazuje taki wniosek do Agencji. W takim przypadku Agencja rozważa przygotowanie nowego projektu na potrzeby Urzędu Nadzoru EFTA oraz bez zbędnej zwłoki udziela odpowiedzi.

W przypadku gdy Agencja zmieni, zawiesi lub wycofa jakąkolwiek decyzję równoległą do decyzji przyjętej przez Urząd Nadzoru EFTA, Agencja bez zbędnej zwłoki przygotowuje na potrzeby Urzędu Nadzoru EFTA projekt do tych samych celów.

(v) W przypadku braku porozumienia między Agencją a Urzędem Nadzoru EFTA w zakresie wykonywania przepisów rozporządzenia Dyrektor Agencji i Kolegium Urzędu Nadzoru EFTA, uwzględniając pilny charakter sprawy, bez zbędnej zwłoki zwołują posiedzenie w celu osiągnięcia konsensusu. Jeżeli konsensus nie zostanie osiągnięty, Dyrektor Agencji lub Kolegium Urzędu Nadzoru EFTA mogą zwrócić się do Umawiających się Stron o przekazanie sprawy Wspólnemu Komitetowi EOG, który rozpatrzy ją zgodnie z art. 111 niniejszego Porozumienia, który stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 2 decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 1/94 z dnia 8 lutego 1994 r. przyjmującej regulamin wewnętrzny Wspólnego Komitetu EOG * w nagłych przypadkach Umawiająca się Strona może zażądać natychmiastowego zwołania posiedzeń. Niezależnie od przepisów niniejszego ustępu Umawiająca się Strona może w każdej chwili z własnej inicjatywy przekazać sprawę Wspólnemu Komitetowi EOG zgodnie z art. 5 lub 111 niniejszego Porozumienia.

(vi) Państwa EFTA lub osoby fizyczne lub prawne mogą wnosić do Trybunału EFTA skargi przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA zgodnie z art. 36 i 37 porozumienia o nadzorze i Trybunale.«;

c) w art. 20 dodaje się, co następuje:

»W odniesieniu do państw EFTA wniosek w imieniu Komisji dotyczący informacji, o których mowa w art. 20 ust. 2 oraz art. 20 ust. 5, wystosowuje Urząd Nadzoru EFTA do danego przedsiębiorstwa.«;

d) w art. 22 ust. 2 dodaje się, co następuje:

»W odniesieniu do przedsiębiorstw w państwach EFTA zadania, o których mowa w art. 22 ust. 2, wykonuje Urząd Nadzoru EFTA.«;

e) w art. 23 dodaje się, co następuje:

»Przedstawiciele państw EFTA w pełni uczestniczą w pracach komitetu, o którym mowa w art. 23, nie przysługuje im jednak prawo głosu.«";

2) punkt 22 (dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) otrzymuje brzmienie:

"32009 R 0072: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 55).

Do celów Porozumienia przepisy tej dyrektywy odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a) odniesienia do postanowień Traktatu są traktowane jako odniesienia do odpowiednich postanowień Porozumienia;

b) dyrektywa nie ma zastosowania do linii energetycznych i powiązanych instalacji z punktu przyłączenia na lądzie do instalacji służących do wydobywania ropy naftowej;

c) art. 7 ust. 2 lit. j) nie ma zastosowania do państw EFTA;

d) art. 9 ust. 1 stosuje się do państw EFTA po upływie roku od wejścia w życie niniejszej decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 93/2017 z dnia 5 maja 2017 r.;

e) w art. 10 ust. 7 w stosunku do państw EFTA odniesienia do »Komisji« odczytuje się jako odniesienia do »Urzędu Nadzoru EFTA«;

f) art. 11 ust. 3 lit. b), art. 11 ust. 5 lit. b) oraz art. 11 ust. 7 nie mają zastosowania do państw EFTA;

g) w art. 37 ust. 1 lit. d) słowo »Agencji« zastępuje się słowami »Urzędu Nadzoru EFTA«;

h) art. 37 ust. 1 lit. s) nie ma zastosowania do państw EFTA;

i) w art. 40 ust. 1 w stosunku do państw EFTA odniesienia do »Komisji« odczytuje się jako odniesienia do »Urzędu Nadzoru EFTA«;

j) art. 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

»Art. 9 nie ma zastosowania do Cypru, Luksemburga, Malty, Liechtensteinu lub Islandii. Ponadto art. 26, 32 i 33 nie mają zastosowania do Malty.

Jeśli Islandia jest w stanie wykazać, że po wejściu w życie niniejszej decyzji istnieją istotne problemy w działaniu jej systemów, może zwrócić się z wnioskiem o odstępstwo od art. 26, 32 i 33, które może jej przyznać Urząd Nadzoru EFTA. Urząd Nadzoru EFTA poinformuje państwa EFTA oraz Komisję o takich wnioskach przed podjęciem decyzji, z zachowaniem poufności. Niniejsza decyzja jest publikowana w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.«;

k) przedstawiciele państw EFTA w pełni uczestniczą w pracach komitetu utworzonego na mocy art. 46, nie przysługuje im jednak prawo głosu.";

3) punkt 23 (dyrektywa 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) otrzymuje brzmienie:

"32009 R 0073: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE (Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 94).

Do celów Porozumienia przepisy tej dyrektywy odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a) odniesienia do postanowień Traktatu są traktowane jako odniesienia do odpowiednich postanowień Porozumienia;

b) dyrektywy tej nie stosuje się do Islandii;

c) w art. 2 ust. 11 dodaje się, co następuje:

»'Instalacja LNG' nie obejmuje instalacji skraplania gazu ziemnego, jeśli proces ten stanowi część projektu wydobycia ropy naftowej lub gazu ziemnego na morzu, takich jak instalacja Melkøya.«;

d) w art. 2 ust. 12 dodaje się, co następuje:

»'Operator systemu LNG' nie obejmuje operatorów instalacji skraplania gazu ziemnego, jeśli proces ten stanowi część projektu wydobycia ropy naftowej lub gazu ziemnego na morzu, takich jak instalacja Melkøya.«;

e) art. 6 nie ma zastosowania do państw EFTA;

f) w art. 10 ust. 7 w stosunku do państw EFTA odniesienia do »Komisji« odczytuje się jako odniesienia do »Urzędu Nadzoru EFTA«;

g) art. 11 ust. 3 lit. b), art. 11 ust. 5 lit. b) oraz art. 11 ust. 7 nie mają zastosowania do państw EFTA;

h) przepisy dotyczące wiążących decyzji Agencji, o których mowa w art. 36 ust. 4 akapit trzeci, zastępuje się następującymi przepisami w przypadkach dotyczących państw EFTA:

»(i) W przypadkach dotyczących co najmniej jednego państwa EFTA Urząd Nadzoru EFTA przyjmuje decyzje skierowane do krajowych organów regulacyjnych odnośnych państw EFTA.

(ii) Agencja ma prawo do pełnego udziału w pracach Urzędu Nadzoru EFTA oraz jego organów przygotowawczych, jeśli Urząd Nadzoru EFTA wykonuje - w odniesieniu do państw EFTA - funkcje Agencji przewidziane w niniejszym Porozumieniu, nie ma jednak prawa głosu.

(iii) Urząd Nadzoru EFTA ma prawo do pełnego udziału w pracach Agencji oraz jej organów przygotowawczych, nie ma jednak prawa głosu.

(iv) Przyjmując decyzje, opinie oraz zalecenia, Agencja oraz Urząd Nadzoru EFTA ściśle ze sobą współpracują.

Decyzje Urzędu Nadzoru EFTA podejmowane są, bez zbędnej zwłoki, na podstawie projektów przygotowanych przez Agencję z własnej inicjatywy lub na wniosek Urzędu Nadzoru EFTA.

Przygotowując projekt na potrzeby Urzędu Nadzoru EFTA zgodnie z niniejszą dyrektywą, Agencja informuje o tym Urząd Nadzoru EFTA. Urząd określa termin, w jakim krajowe organy regulacyjne państw EFTA mogą przedstawić swoje opinie na dany temat, w pełni uwzględniając pilny charakter sprawy, jej złożoność i potencjalne skutki.

Krajowe organy regulacyjne państw EFTA mogą zwrócić się do Urzędu Nadzoru EFTA, by ponownie rozważył swoją decyzję. Urząd Nadzoru EFTA przekazuje taki wniosek do Agencji. W takim przypadku Agencja rozważa przygotowanie nowego projektu na potrzeby Urzędu Nadzoru EFTA oraz bez zbędnej zwłoki udziela odpowiedzi.

W przypadku gdy Agencja zmieni, zawiesi lub wycofa jakąkolwiek decyzję równoległą do decyzji przyjętej przez Urząd Nadzoru EFTA, Agencja bez zbędnej zwłoki przygotowuje na potrzeby Urzędu Nadzoru EFTA projekt do tych samych celów.

(v) W przypadku braku porozumienia między Agencją a Urzędem Nadzoru EFTA w zakresie wykonywania przepisów rozporządzenia Dyrektor Agencji i Kolegium Urzędu Nadzoru EFTA, uwzględniając pilny charakter sprawy, bez zbędnej zwłoki zwołują posiedzenie w celu osiągnięcia konsensusu. Jeżeli konsensus nie zostanie osiągnięty, Dyrektor Agencji lub Kolegium Urzędu Nadzoru EFTA mogą zwrócić się do Umawiających się Stron o przekazanie sprawy Wspólnemu Komitetowi EOG, który rozpatrzy ją zgodnie z art. 111 niniejszego Porozumienia, który stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 2 decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 1/94 z dnia 8 lutego 1994 r. przyjmującej regulamin wewnętrzny Wspólnego Komitetu EOG( * w nagłych przypadkach Umawiająca się Strona może zażądać natychmiastowego zwołania posiedzeń. Niezależnie od przepisów niniejszego ustępu Umawiająca się Strona może w każdej chwili z własnej inicjatywy przekazać sprawę Wspólnemu Komitetowi EOG zgodnie z art. 5 lub 111 niniejszego Porozumienia.

(vi) Państwa EFTA lub osoby fizyczne lub prawne mogą wnosić do Trybunału EFTA skargi przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA zgodnie z art. 36 i 37 porozumienia o nadzorze i Trybunale.

i) w art. 36 ust. 8 i ust. 9 w stosunku do państw EFTA odniesienia do »Komisji« odczytuje się jako odniesienia do »Urzędu Nadzoru EFTA«;

j) w art. 41 ust. 1 lit. d) słowo »Agencji« zastępuje się słowami »Urzędu Nadzoru EFTA«;

k) w art. 44 ust. 1 oraz art. 49 ust. 4 i ust. 5 w stosunku do państw EFTA odniesienia do »Komisji« odczytuje się jako odniesienia do »Urzędu Nadzoru EFTA«;

l) w art. 49 ust. 5 dodaje się, co następuje:

»Następujące ograniczone geograficznie obszary w Norwegii są wyłączone z zakresu art. 24, 31 i 32 przez okres maksymalnie 20 lat od wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 93/2017 z dnia 5 maja 2017 r.:

(i) Jæren i Ryfylke,

(ii) Hordaland.

Norweski organ regulacyjny co pięć lat podejmuje decyzję co do konieczności dalszego stosowania odstępstwa, począwszy od wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 93/2017 z dnia 5 maja 2017 r., biorąc pod uwagę kryteria przewidziane w niniejszym artykule. Norweski Urząd Regulacji powiadamia Wspólny Komitet EOG oraz Urząd Nadzoru EFTA o swojej decyzji oraz ocenie, na której się ona opiera. W ciągu dwóch miesięcy od momentu otrzymania takiej decyzji Urząd Nadzoru EFTA może przyjąć decyzję zobowiązującą norweski organ regulacyjny do zmiany lub wycofania swojej decyzji. Okres ten może zostać przedłużony za obopólną zgodą Urzędu Nadzoru EFTA oraz norweskiego organu regulacyjnego. Norweski organ regulacyjny zastosuje się do decyzji Urzędu Nadzoru EFTA w ciągu jednego miesiąca i poinformuje o tym odpowiednio Wspólny Komitet EOG i Urząd Nadzoru EFTA.«;

m) art. 49 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

»Art. 9 nie ma zastosowania do Cypru, Luksemburga, Malty lub Liechtensteinu.«;

n) przedstawiciele państw EFTA w pełni uczestniczą w pracach komitetu utworzonego na mocy art. 51, nie przysługuje im jednak prawo głosu.";

4) punkt 27 (rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady) otrzymuje brzmienie:

"32009 R 0715: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 (Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 36) z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 229 z 1.9.2009, s. 29 i Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 87, zmienione:

- 32010 D 0685: decyzją Komisji 2010/685/UE z dnia 10 listopada 2010 r. (Dz.U. L 293 z 11.11.2010, s. 67);

- 32012 D 0490: decyzją Komisji 2012/490/UE z dnia 24 sierpnia 2012 r. (Dz.U. L 231 z 28.8.2012, s. 16).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a) rozporządzenia nie stosuje się do Islandii;

b) w art. 3 ust. 3 i art. 20 w stosunku do państw EFTA odniesienia do »Komisji« odczytuje się jako odniesienia do »Urzędu Nadzoru EFTA«;

c) przedstawiciele państw EFTA w pełni uczestniczą w pracach komitetu, o którym mowa w art. 28, nie przysługuje im jednak prawo głosu;

d) w art. 30 w stosunku do państw EFTA odniesienia do »Komisji« odczytuje się jako odniesienia do »Urzędu Nadzoru EFTA«.";

5) po pkt 46 (decyzja Komisji 2013/114/UE) dodaje się punkt w brzmieniu:

"47. 32009 R 0713: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 1).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a) krajowe organy regulacyjne państw EFTA w pełni uczestniczą w pracach Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, zwanej dalej »Agencją«, jak również wszystkich organów przygotowawczych, w tym grup roboczych, komitetów i grup zadaniowych Agencji, a także w pracach rady dyrektorów oraz rady organów regulacyjnych bez prawa głosu;

b) niezależnie od postanowień protokołu 1 do Porozumienia, pojęcie »państwo(-a) członkowskie« użyte w rozporządzeniu należy rozumieć jako obejmujące dodatkowo, oprócz jego znaczenia w rozporządzeniu, państwa EFTA;

c) w odniesieniu do państw EFTA Agencja, w stosownych przypadkach, wspiera Urząd Nadzoru EFTA lub Stały Komitet, w zależności od przypadku, w wypełnianiu powierzonych im zadań;

d) przepisy dotyczące wiążących decyzji Agencji, o których mowa w art. 7, 8 i 9, zastępuje się następującymi przepisami w przypadkach dotyczących państw EFTA:

»(i) W przypadkach dotyczących co najmniej jednego państwa EFTA Urząd Nadzoru EFTA przyjmuje decyzje skierowane do krajowych organów regulacyjnych odnośnych państw EFTA.

(ii) Agencja ma prawo do pełnego udziału w pracach Urzędu Nadzoru EFTA oraz jego organów przygotowawczych, jeśli Urząd Nadzoru EFTA wykonuje - w odniesieniu do państw EFTA - funkcje Agencji przewidziane w niniejszym Porozumieniu, nie ma jednak prawa głosu.

(iii) Urząd Nadzoru EFTA ma prawo do pełnego udziału w pracach Agencji oraz jej organów przygotowawczych, nie ma jednak prawa głosu.

(iv) Przyjmując decyzje, opinie oraz zalecenia, Agencja oraz Urząd Nadzoru EFTA ściśle ze sobą współpracują.

Decyzje Urzędu Nadzoru EFTA podejmowane są, bez zbędnej zwłoki, na podstawie projektów przygotowanych przez Agencję z własnej inicjatywy lub na wniosek Urzędu Nadzoru EFTA.

Przygotowując projekt na potrzeby Urzędu Nadzoru EFTA zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, Agencja informuje o tym Urząd Nadzoru EFTA. Urząd określa termin, w jakim krajowe organy regulacyjne państw EFTA mogą przedstawić swoje opinie na dany temat, w pełni uwzględniając pilny charakter sprawy, jej złożoność i potencjalne skutki.

Krajowe organy regulacyjne państw EFTA mogą zwrócić się do Urzędu Nadzoru EFTA, by ponownie rozważył swoją decyzję. Urząd Nadzoru EFTA przekazuje taki wniosek do Agencji. W takim przypadku Agencja rozważa przygotowanie nowego projektu na potrzeby Urzędu Nadzoru EFTA oraz bez zbędnej zwłoki udziela odpowiedzi.

W przypadku gdy Agencja zmieni, zawiesi lub wycofa jakąkolwiek decyzję równoległą do decyzji przyjętej przez Urząd Nadzoru EFTA, Agencja bez zbędnej zwłoki przygotowuje na potrzeby Urzędu Nadzoru EFTA projekt do tych samych celów.

(v) W przypadku braku porozumienia między Agencją a Urzędem Nadzoru EFTA w zakresie wykonywania przepisów rozporządzenia Dyrektor Agencji i Kolegium Urzędu Nadzoru EFTA, uwzględniając pilny charakter sprawy, bez zbędnej zwłoki zwołują posiedzenie w celu osiągnięcia konsensusu. Jeżeli konsensus nie zostanie osiągnięty, Dyrektor Agencji lub Kolegium Urzędu Nadzoru EFTA mogą zwrócić się do Umawiających się Stron o przekazanie sprawy Wspólnemu Komitetowi EOG, który rozpatrzy ją zgodnie z art. 111 niniejszego Porozumienia, który stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 2 decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 1/94 z dnia 8 lutego 1994 r. przyjmującej regulamin wewnętrzny Wspólnego Komitetu EOG * w nagłych przypadkach Umawiająca się Strona może zażądać natychmiastowego zwołania posiedzeń. Niezależnie od przepisów niniejszego ustępu Umawiająca się Strona może w każdej chwili z własnej inicjatywy przekazać sprawę Wspólnemu Komitetowi EOG zgodnie z art. 5 lub 111 niniejszego Porozumienia.

(vi) Państwa EFTA lub osoby fizyczne lub prawne mogą wnosić do Trybunału EFTA skargi przeciwko Urzędowi Nadzoru EFTA zgodnie z art. 36 i 37 porozumienia o nadzorze i Trybunale.

e) w art. 12 dodaje się, co następuje:

»Krajowe organy regulacyjne państw EFTA w pełni uczestniczą w pracach rady dyrektorów, ale nie przysługuje im prawo głosu. Regulamin wewnętrzny rady dyrektorów umożliwia pełne uczestnictwo krajowych organów regulacyjnych państw EFTA.«;

f) w art. 14 dodaje się, co następuje:

»Krajowe organy regulacyjne państw EFTA w pełni uczestniczą w pracach rady dyrektorów oraz organów przygotowawczych Agencji. Nie mają jednak prawa głosu w radzie organów regulacyjnych. Regulamin wewnętrzny rady organów regulacyjnych umożliwia pełne uczestnictwo krajowych organów regulacyjnych państw EFTA.«;

g) przepisy art. 19 otrzymują brzmienie:

»Jeśli odwołanie dotyczy decyzji Agencji w sprawie, gdzie spór dotyczy również krajowych organów regulacyjnych co najmniej jednego państwa EFTA, komisja odwoławcza zwraca się do odnośnych krajowych organów regulacyjnych państw(-a) EFTA, aby w określonym terminie przedstawiły uwagi odnośnie do oświadczeń stron, których dotyczy postępowanie odwoławcze. Krajowe organy regulacyjne państw EFTA zaangażowane w postępowanie odwoławcze są uprawnione do ustnego zgłaszania swoich uwag. W przypadku gdy komisja odwoławcza zmieni lub zawiesi jakąkolwiek decyzję równoległą do decyzji przyjętej przez Urząd Nadzoru EFTA, lub zakończy jej obowiązywanie, Agencja bez zbędnej zwłoki przygotowuje na potrzeby Urzędu Nadzoru EFTA projekt decyzji do tych samych celów.«;

h) przepisy art. 20 nie mają zastosowania do przypadków dotyczących co najmniej jednego państwa EFTA;

i) w art. 21 dodaje się, co następuje:

»Państwa EFTA uczestniczą w finansowaniu Agencji. W tym celu stosuje się procedury ustanowione w art. 82 ust. 1 lit. a) i protokole 32 do Porozumienia.«;

j) w art. 27 dodaje się, co następuje:

»Państwa członkowskie przyznają Agencji przywileje i immunitety analogiczne do tych przewidzianych w Protokole w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej.«;

k) w art. 28 dodaje się, co następuje:

»Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 12 ust. 2 lit. a) oraz art. 82 ust. 3 lit. a) warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej, obywatele państw EFTA posiadający pełnię praw obywatelskich mogą być zatrudniani na podstawie umowy przez Dyrektora Agencji.

W drodze odstępstwa od przepisów art. 12 ust. 2 lit. e), art. 82 ust. 3 lit. e) i art. 85 ust. 3 warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich języki, o których mowa w art. 129 ust. 1 Porozumienia EOG, są uznawane przez Agencję, w odniesieniu do jej personelu, za języki Unii, o których mowa w art. 55 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej.«;

l) w art. 30 ust. 1 dodaje się, co następuje:

»Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, do celów stosowania niniejszego rozporządzenia, stosuje się również do wszelkich dokumentów Agencji dotyczących państw EFTA.«;

m) w art. 32 dodaje się, co następuje:

»Przedstawiciele państw EFTA w pełni uczestniczą w pracach komitetu utworzonego na mocy art. 32, nie przysługuje im jednak prawo głosu.«";

6) po pkt 47 (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009) dodaje się punkt w brzmieniu:

"48. 32013 R 0543: rozporządzenie Komisji (UE) nr 543/2013 z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie dostarczania i publikowania danych na rynkach energii elektrycznej, zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 (Dz.U. L 163 z 15.6.2013, s. 1).";

7) skreśla się pkt 21 (decyzja Komisji 2003/796/WE).
Artykuł  2

Teksty rozporządzeń (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009, (WE) nr 715/2009 (z poprawkami wprowadzonymi w Dz.U. L 229 z 1.9.2009, s. 29 i Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 87) oraz (UE) nr 543/2013, dyrektyw 2009/72/WE i 2009/73/WE oraz decyzji 2010/685/UE i 2012/490/UE w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 6 maja 2017 r. lub z dniem następującym po dniu otrzymania przez Wspólny Komitet EOG ostatniej notyfikacji zgodnie z art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG, w zależności od tego, który z tych terminów jest późniejszy * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 maja 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 1.
2 Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 15.
3 Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 36.
4 Dz.U. L 163 z 15.6.2013, s. 1.
5 Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 55.
6 Dz.U. L 211 z 14.8.2009, s. 94.
7 Dz.U. L 293 z 11.11.2010, s. 67.
8 Dz.U. L 231 z 28.8.2012, s. 16.
9 Dz.U. L 176 z 15.7.2003, s. 1.
10 Dz. U. L 289 z 3.11.2005, s. 1.
11 Dz.U. L 176 z 15.7.2003, s. 37.
12 Dz.U. L 176 z 15.7.2003, s. 57.
13 Dz.U. L 129 z 17.5.2011, s. 14.
14 Dz.U. L 296 z 14.11.2003, s. 34.
*) Dz.U. L 85 z 30.3.1994, s. 60.
*) Dz.U. L 85 z 30.3.1994, s. 60.
*) Dz.U. L 85 z 30.3.1994, s. 60.
* Wskazano wymogi konstytucyjne.