Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.263.33

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 2015 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 314/2015
z dnia 11 grudnia 2015 r.
zmieniająca załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG [2017/1825]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję Komisji 2013/114/UE z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiającą wytyczne dla państw członkowskich dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu do różnych technologii pomp ciepła na podstawie art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE 1 , sprostowaną w Dz.U. L 8 z 11.1.2014, s. 32.

(2) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE 2  nie stosuje się do Liechtensteinu; w związku z powyższym decyzji 2013/114/UE nie stosuje się do Liechtensteinu.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IV do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Po pkt 45 (decyzja Komisji 2011/13/UE) w załączniku IV do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

"46. 32013 D 0114: decyzja Komisji 2013/114/UE z dnia 1 marca 2013 r. ustanawiająca wytyczne dla państw członkowskich dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu do różnych technologii pomp ciepła na podstawie art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE (Dz.U. L 62 z 6.3.2013, s. 27), sprostowana w Dz.U. L 8 z 11.1.2014, s. 32.

Niniejszej decyzji nie stosuje się do Liechtensteinu.".

Artykuł  2

Teksty decyzji 2013/114/UE, sprostowanej w Dz.U. L 8 z 11.1.2014, s. 32, w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2015 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 grudnia 2015 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Oda SLETNES
Przewodniczący
1 Dz.U. L 62 z 6.3.2013, s. 27.
2 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.