Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.184.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1271
z dnia 14 lipca 2017 r.
zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania dwutlenku krzemu (E 551) w azotanie potasu (E 252)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności 1 , w szczególności jego art. 10 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 ustanowiono unijny wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych oraz warunki ich stosowania.

(2) Unijny wykaz dodatków do żywności może zostać zaktualizowany z inicjatywy Komisji albo na podstawie wniosku zgodnie z jednolitą procedurą, o której mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 2 .

(3) W dniu 7 lipca 2016 r. złożono wniosek o zezwolenie na stosowanie dwutlenku krzemu (E 551) jako substancji przeciwzbrylającej dodawanej do azotanu potasu (E 252) i udostępniono go państwom członkowskim na podstawie art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008.

(4) Podczas przechowywania azotan potasu (E 252) wykazuje silną tendencję do zbrylania, co utrudnia jego stosowanie w przetwórstwie spożywczym. W związku z tym potrzebna jest substancja przeciwzbrylająca do zapewnienia sypkości i odpowiedniego dawkowania tego dodatku. Wnioskodawca wykazał, że dozwolone substancje przeciwzbrylające dla azotanu potasu (E 252) nie są skuteczne i mogą prowadzić do niepożądanych zmian w pH, zakłócając przetwarzanie żywności. Tymczasem skuteczny okazał się dwutlenek krzemu (E 551) - nie reaguje z żywnością i nie ma wpływu na dalsze przetwarzanie żywności.

(5) Komitet Naukowy ds. Żywności określił łączne ADI (dopuszczalne dzienne spożycie) jako "nieokreślone" w przypadku dwutlenku krzemu (E 551) i niektórych krzemianów (tj. krzemianów sodu, potasu, wapnia i magnezu), stosowanych jako substancje przeciwzbrylające 3 . Oznacza to, że przy poziomach niezbędnych do osiągnięcia pożądanego efektu technologicznego zastosowanie dwutlenku krzemu (E 551) nie wiąże się z zagrożeniem dla zdrowia. Dodatkowe narażenie konsumenta na dwutlenek krzemu (E 551) stosowany jako substancja przeciwzbrylająca w azotanie potasu (E 252) pozostaje ograniczone.

(6) Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008 Komisja powinna zasięgnąć opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności ("Urząd") w celu uaktualnienia unijnego wykazu dodatków do żywności określonego w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, z wyjątkiem przypadków gdy dana aktualizacja nie ma wpływu na zdrowie człowieka.

(7) Ponieważ zezwolenie na stosowanie dwutlenku krzemu (E 551) w azotanie potasu (E 252) stanowi aktualizację tego wykazu niemającą wpływu na zdrowie człowieka, zasięgnięcie opinii Urzędu nie jest konieczne.

(8) Należy zatem zezwolić na stosowanie dwutlenku krzemu (E 551) jako substancji przeciwzbrylającej w azotanie potasu (E 252).

(9) Należy więc odpowiednio zmienić załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

(10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 14 lipca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W części 2 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 po ostatniej pozycji dotyczącej dodatku do żywności E 551, dwutlenek krzemu dodaje się następującą pozycję:
"E 551Dwutlenek krzemu10 000 mg/kg w preparacieE 252 Azotan potasu"
1 Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 1).
3 Sprawozdanie Komitetu Naukowego ds. Żywności, seria 25, 1990 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.