Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.134.18

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/874
z dnia 22 maja 2017 r.
zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do stosowania butanu (E 943a), izobutanu (E 943b) i propanu (E 944) w preparatach barwnikowych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie dodatków do żywności 1 , w szczególności jego art. 10 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 ustanowiono unijny wykaz dodatków do żywności dopuszczonych do stosowania w dodatkach do żywności, enzymach spożywczych, środkach aromatyzujących i składnikach odżywczych oraz warunki ich stosowania.

(2) Wykaz ten może być aktualizowany z inicjatywy Komisji albo na podstawie wniosku, zgodnie z jednolitą procedurą, o której mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 2 .

(3) W dniu 26 stycznia 2016 r. złożono wniosek o zezwolenie na stosowanie butanu (E 943a), izobutanu (E 943b) i propanu (E 944) jako gazów nośnych w preparatach barwnikowych grupy II i grupy III określonych w części C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008. Następnie wniosek udostępniono państwom członkowskim zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008.

(4) Butan, izobutan i propan stosowane jako gazy nośne mogą wytworzyć ciśnienie konieczne do wypchnięcia preparatów barwnikowych z rozpylacza w celu uzyskania odpowiedniego jednolitego zabarwienia środków spożywczych.

(5) Komitet Naukowy ds. Żywności ocenił w 1991 r. bezpieczeństwo propanu, butanu i izobutanu jako rozpuszczalników do ekstrakcji i uznał, że takie zastosowanie jest dopuszczalne z zastrzeżeniem limitu pozostałości w żywności w wysokości 1 mg/kg w odniesieniu do poszczególnych substancji 3 .

(6) W 1999 r. Komitet Naukowy ds. Żywności wydał opinię dotyczącą propanu, butanu i izobutanu jako gazów nośnych do rozpylaczy aerozoli do żywności na bazie olejów roślinnych i rozpylaczy wodnych emulsji do żywności 4 , stwierdzając, że ze względu na niski poziom pozostałości gazów nośnych ich stosowanie do pieczenia i smażenia nie budzi obaw toksykologicznych.

(7) Dane analityczne dostarczone przez wnioskodawcę potwierdzają, że godzinę po rozpyleniu na różnego rodzaju środki spożywcze, pozostałości butanu (E 943a), izobutanu (E 943b) i propanu (E 944) są niższe od limitu wynoszącego 1 mg/kg.

(8) Zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1331/2008 Komisja powinna zasięgnąć opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności ("Urząd") w celu uaktualnienia unijnego wykazu dodatków do żywności określonego w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008, z wyjątkiem przypadków gdy dana aktualizacja nie ma wpływu na zdrowie człowieka. Ponieważ zezwolenie na stosowanie butanu (E 943a), izobutanu (E 943b) i propanu (E 944) jako gazy nośne w preparatach barwnikowych stanowi aktualizację tego wykazu niemającą wpływu na zdrowie człowieka, zasięgnięcie opinii Urzędu nie jest konieczne.

(9) W związku z powyższym należy zezwolić na stosowanie butanu (E 943a), izobutanu (E 943b) i propanu (E 944) jako gazów nośnych w preparatach barwnikowych grup II i III określonych w części C załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008. Ze względu na ryzyko zapłonu i czas potrzebny, aby obniżyć poziom gazów nośnych poniżej limitu wynoszącego 1 mg/kg należy udzielić zezwolenia wyłącznie do użytku profesjonalnego, co ma na celu zapewnienie przestrzegania standardowych procedur przemysłowych oraz zapewnienie, by czas między rozpyleniem i konsumpcją był wystarczający do osiągnięcia zgodności z dopuszczalnym limitem pozostałości.

(10) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008.

(11) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 22 maja 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W części 2 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1333/2008 dodaje się następujące pozycje po pozycji dotyczącej E 903:
"E 943aButan1 mg/kg w gotowej żywnościPreparaty barwnikowe z grupy II i grupy III określone w części C załącznika II (wyłącznie do profesjonalnego użytku)
E 943bIzobutan1 mg/kg w gotowej żywnościPreparaty barwnikowe z grupy II i grupy III określone w części C załącznika II (wyłącznie do profesjonalnego użytku)
E 944Propan1 mg/kg w gotowej żywnościPreparaty barwnikowe z grupy II i grupy III określone w części C załącznika II (wyłącznie do profesjonalnego użytku)"
1 Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 16.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1331/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające jednolitą procedurę wydawania zezwoleń na stosowanie dodatków do żywności, enzymów spożywczych i środków aromatyzujących (Dz.U. L 354 z 31.12.2008, s. 1).
3 Sprawozdanie Komitetu Naukowego ds. Żywności, seria dwudziesta dziewiąta, 1992 r.
4 Opinion on propane, butane and iso-butane as propellant gases for vegetable oil-based aerosol cooking sprays and water-based emulsion cooking sprays. Komitet Naukowy ds. Żywności, 29.3.1999.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.