Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.33.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 lutego 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 97/2014
z dnia 3 lutego 2014 r.
zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1576/89 1 , w szczególności jego art. 17 ust. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Asociación Nacional de Fabricantes de Alcoholes y Licores, organ ustanowiony w Gwatemali zgodnie z tamtejszym prawem krajowym, złożył wniosek o rejestrację nazwy "Ron de Guatemala" jako oznaczenia geograficznego w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 110/2008 zgodnie z procedurą określoną w art. 17 ust. 1 tego rozporządzenia. "Ron de Guatemala" jest rumem tradycyjnie produkowanym w Gwatemali.

(2) Na podstawie art. 17 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 110/2008 podstawowe specyfikacje dokumentacji technicznej dla "Ron de Guatemala" zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2 do celów procedury zgłaszania zastrzeżeń.

(3) Zgodnie z art. 17 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 110/2008 Francja oraz kilku francuskich producentów rumu przedstawiło zastrzeżenia dotyczące rejestracji "Ron de Guatemala" jako oznaczenia geograficznego w związku z tym, że specyfikacje produktu oraz zdefiniowanie rumu przez prawo Gwatemali, do którego odnosi się dokumentacja techniczna, nie byłyby zgodne z definicją rumu w ramach kategorii 1 załącznika II do tego rozporządzenia oraz z innymi wymogami tego rozporządzenia, w szczególności w odniesieniu do zakazu stosowania środków aromatyzujących, barwiących i słodzących w produkcji rumu, zasad dotyczących surowców, które należy stosować, jakości dodawanej wody oraz wskazania wieku w opisie lub prezentacji produktu, bądź na jego etykiecie.

(4) Wniosek o rejestrację "Ron de Guatemala" zawiera szczegółowy opis produktu, który jest zgodny z definicją rumu w ramach kategorii 1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 110/2008 oraz z innymi wymogami tego rozporządzenia. W opisie tym wykazano, że zasady odnoszące się do produkcji, które stosują się do "Ron de Guatemala", są bardziej rygorystyczne niż zasady stosowane do standardowego rumu produkowanego w tym kraju.

(5) Wniosek o rejestrację "Ron de Guatemala" jako oznaczenia geograficznego spełnia warunki określone w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 110/2008. Komisja uważa, że zgodnie ze specyfikacjami dokumentacji technicznej produkt spełnia odpowiednie wymogi prawa unijnego.

(6) W związku z powyższym Komisja uznała, że powody podane w sprzeciwach wobec rejestracji oznaczenia geograficznego "Ron de Guatemala" w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 110/2008, dotyczące niespełnienia warunków określonych we wspomnianym rozporządzeniu, są bezzasadne.

(7) Nazwę "Ron de Guatemala" należy zarejestrować jako oznaczenie geograficzne w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 110/2008

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 110/2008.

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Napojów Spirytusowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 110/2008, w kategorii wyrobu "1. Rum" dodaje się pozycję w brzmieniu:

"Ron de Guatemala

Gwatemala"

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 lutego 2014 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący
1 Dz.U. L 39 z 13.2.2008, s. 16.
2 Dz.U. C 168 z 14.6.2012, s. 9.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.