Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.195.25

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 czerwca 1992 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 24 czerwca 1992 r.
zmieniająca załącznik III do dyrektywy Rady 90/539/EWG w sprawie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych, w odniesieniu do warunków szczepień drobiu

(92/369/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 14 lipca 1992 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/539/EWG z dnia 15 października 1990 r. w sprawie wymagań dotyczących zdrowia zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych(1), ostatnio zmienioną dyrektywą 91/496/EWG(2), w szczególności jej art. 34,

a także mając na uwadze, co następuje:

załącznik III do dyrektywy 90/539/EWG wymaga obecnie w szczególności, by drób przeznaczony do handlu wewnątrzwspólnotowego był szczepiony szczepionkami odpowiadającymi wymaganiom Farmakopei Europejskiej;

w przypadku wielu szczepionek stosowanych obecnie w Państwach Członkowskich przeznaczonych dla drobiu monografie Farmakopei Europejskiej nie są dostępne;

pożądane jest wprowadzenie zmian we wspomnianym Załączniku, zezwalających na stosowanie szczepionek, które nie są koniecznie przedmiotem monografii Farmakopei Europejskiej;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Załącznik III do dyrektywy 90/539/EWG zastępuje się Załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 czerwca 1992 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 303 z 31.10.1990, str. 6.

(2) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 56.

ZAŁĄCZNIK 

"ZAŁĄCZNIK III

WARUNKI SZCZEPIENIA DROBIU

1. Szczepionki używane do szczepienia drobiu lub stad produkujących jaja wylęgowe muszą posiadać pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, wydane przez właściwy organ Państwa Członkowskiego, na terytorium którego szczepionka jest używana.

2. Kryteria stosowania szczepionek przeciwko rzekomemu pomorowi drobiu w kontekście programów szczepień rutynowych mogą być określone przez Komisję."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.