Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2003.19.7

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 listopada 2002 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 141/2002
z dnia 8 listopada 2002 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, standardy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dostosowane Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej "Porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik II do Porozumienia został zmieniony decyzją nr 113/2001 Wspólnego Komitetu EOG z dnia 28 września 2001 r.(1).

(2) Decyzję Komisji 2002/159/WE z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie wspólnego formatu dokumentów zawierających zestawienie krajowych danych dotyczących jakości paliwa(2) należy włączyć do Porozumienia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

W rozdziale XVII załącznika II do Porozumienia po pkt 6a (dyrektywa 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) dodaje się pkt 6b w brzmieniu:

"6b. 32002 D 0159: decyzja Komisji 2002/159/WE z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie wspólnego formatu dokumentów zawierających zestawienie krajowych danych dotyczących jakości paliwa (Dz.U. L 53 z 23.2.2002, str. 30)."

Artykuł  2

Tekst decyzji 2002/159/WE w językach islandzkim i norweskim, który zostanie opublikowany w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich, jest autentyczny.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dnia 9 listopada 2002 r., pod warunkiem że wszystkie notyfikacje na mocy art. 103 ust. 1 Porozumienia zostały dokonane wobec Wspólnego Komitetu EOG(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 listopada 2002 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Kjartan JÓHANNSSON
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 322 z 6.12.2001, str. 25.

(2) Dz.U. L 53 z 23.2.2002, str. 30.

(*) Nie wskazano wymogów konstytucyjnych

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.