Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.263.31

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 2015 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 313/2015
z dnia 11 grudnia 2015 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) i załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG [2017/1824]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1428 z dnia 25 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, dla lamp wyładowczych dużej intensywności, a także dla stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp, oraz uchylające dyrektywę 2000/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 1194/2012 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp kierunkowych, lamp z diodami elektroluminescencyjnymi i powiązanego wyposażenia 1 .

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki II i IV do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale IV załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 6g (rozporządzenie Komisji (UE) nr 1194/2012) i 11 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2009):

", zmienione:

- 32015 R 1428: rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1428 z dnia 25 sierpnia 2015 r. (Dz.U. L 224 z 27.8.2015, s. 1).";

2) w pkt 10 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2009) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32015 R 1428: rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1428 z dnia 25 sierpnia 2015 r. (Dz.U. L 224 z 27.8.2015, s. 1).".

Artykuł  2

W załączniku IV do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 26h (rozporządzenie Komisji (UE) nr 1194/2012) dodaje się, co następuje:

", zmienione:

- 32015 R 1428: rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1428 z dnia 25 sierpnia 2015 r. (Dz.U. L 224 z 27.8.2015, s. 1).";

2) w pkt 33 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2009) i 34 (rozporządzenie Komisji (WE) nr 245/2009) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32015 R 1428: rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1428 z dnia 25 sierpnia 2015 r. (Dz.U. L 224 z 27.8.2015, s. 1).".

Artykuł  3

Teksty rozporządzenia (UE) 2015/1428 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2015 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  5

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 grudnia 2015 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Oda SLETNES
Przewodniczący
1 Dz.U. L 224 z 27.8.2015, s. 1.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.