Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.254.46

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 235/2017
z dnia 15 grudnia 2017 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2019/1643]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1227 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie warunków klasyfikacji, bez badania, wyrobów z drewna klejonego warstwowo objętych normą zharmonizowaną EN 14080 oraz wyrobów z konstrukcyjnego drewna litego łączonego na złącza klinowe objętych normą zharmonizowaną EN 15497 w odniesieniu do ich reakcji na ogień oraz w sprawie zmiany decyzji 2005/610/WE 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1228 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie warunków klasyfikacji, bez badania, tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych, objętych normą zharmonizowaną EN 15824, oraz zapraw do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego objętych normą zharmonizowaną EN 998-1 w odniesieniu do ich reakcji na ogień 2 .

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale XXI załącznika II do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1) po pkt 2t (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1293/2014) wprowadza się punkty w brzmieniu:

"2u. 32017 R 1227: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1227 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie warunków klasyfikacji, bez badania, wyrobów z drewna klejonego warstwowo objętych normą zharmonizowaną EN 14080 oraz wyrobów z konstrukcyjnego drewna litego łączonego na złącza klinowe objętych normą zharmonizowaną EN 15497 w odniesieniu do ich reakcji na ogień oraz w sprawie zmiany decyzji 2005/610/WE (Dz.U L 177 z 8.7.2017, s. 1).

2v. 32017 R 1228: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1228 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie warunków klasyfikacji, bez badania, tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych, objętych normą zharmonizowaną EN 15824, oraz zapraw do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego objętych normą zharmonizowaną EN 998-1 w odniesieniu do ich reakcji na ogień (Dz.U. L 177 z 8.7.2017, s. 4).";

2) w pkt 2d (decyzja Komisji 2005/610/WE) dodaje się, co następuje:

", zmieniona:

- 32017 R 1227: rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/1227 z dnia 20 marca 2017 r. (Dz.U. L 177 z 8.7.2017, s. 1).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzeń delegowanych (UE) 2017/1227 i (UE) 2017/1228 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2017 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Sabine MONAUNI
Przewodniczący
1 Dz.U. L 177 z 8.7.2017, s. 1.
2 Dz.U. L 177 z 8.7.2017, s. 4.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.