Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.254.45

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 234/2017
z dnia 15 grudnia 2017 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

[2019/1642]

(Dz.U.UE L z dnia 3 października 2019 r.)

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1475 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie klasyfikacji mrozoodporności dachówek ceramicznych w ramach normy EN 1304 na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 1 .

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Po pkt 1zzk (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/959) w rozdziale XXI załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

"1zzl. 32017 R 1475: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1475 z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie klasyfikacji mrozoodporności dachówek ceramicznych w ramach normy EN 1304 na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (Dz.U L 211 z 17.8.2017, s. 1)".

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/1475 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Sabine MONAUNI
Przewodniczący
1 Dz.U. L 211 z 17.8.2017, s. 1.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.