Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.254.42

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 231/2017
z dnia 15 grudnia 2017 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2019/1639]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2017/1462 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia dobrowolnego systemu "REDcert" w odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 1  98/70/WE oraz 2009/28/WE.

(2) Decyzja wykonawcza Komisji 2012/432/UE 2 , która jest uwzględniona w Porozumieniu EOG, wygasła w dniu 15 sierpnia 2017 r. i w związku z powyższym odniesienie do niej należy usunąć z Porozumienia EOG.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Punkt 6aj (decyzja wykonawcza Komisji 2012/432/UE) w rozdziale XVII załącznika II do Porozumienia EOG otrzymuje brzmienie:

"32017 D 1462: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1462 z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia dobrowolnego systemu "REDcert" w odniesieniu do wykazania spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz 2009/28/WE (Dz.U L 208 z 11.8.2017, s. 51).".

Artykuł  2

Teksty decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1462 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Sabine MONAUNI
Przewodniczący
1 Dz.U. L 208 z 11.8.2017, s. 51.
2 Dz.U. L 199 z 26.7.2012, s. 24.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.