Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.254.41

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 230/2017
z dnia 15 grudnia 2017 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2019/1638]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1410 z dnia 2 sierpnia 2017 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych 1 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1413 z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 dotyczącego produktów kosmetycznych 2 .

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W rozdziale XVI pkt 1a (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009) załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32017 R 1410: rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1410 z dnia 2 sierpnia 2017 r. (Dz.U L 202 z 3.8.2017, s. 1),

- 32017 R 1413: rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/1413 z dnia 3 sierpnia 2017 r. (Dz.U. L 203 z 4.8.2017, s. 1),".

Artykuł  2

Teksty rozporządzeń Komisji (UE) 2017/1410 i (UE) 2017/1413 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2017 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Sabine MONAUNI
Przewodniczący
1 Dz.U. L 202 z 3.8.2017, s. 1.
2 Dz.U. L 203 z 4.8.2017, s. 1.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.