Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.254.40

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 grudnia 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 229/2017
z dnia 15 grudnia 2017 r.
zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG [2019/1637]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2017/1532 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie pytań dotyczących oceny porównawczej rodentycydów antykoagulacyjnych zgodnie z art. 23 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 1 .

(2) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Po pkt 19 (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/678) w rozdziale XV załącznika II do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

"20. 32017 D 1532: decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/1532 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie pytań dotyczących oceny porównawczej rodentycydów antykoagulacyjnych zgodnie z art. 23 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Dz.U L 232 z 8.9.2017, s. 11).".

Artykuł  2

Teksty decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1532 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 16 grudnia 2017 r., pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 grudnia 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Sabine MONAUNI
Przewodniczący
1 Dz.U. L 232 z 8.9.2017, s. 11.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.